VIVA LAST

Bil - - PROVKÖRT -

Ba­se­rad på Re­nault Tra­fic är Vi­va­ro Opels bi­drag i lät­ta last­bils­klas­sen. Mo­del­len Com­bi är än­da­måls­en­lig i det mesta. Upp­si­dor­na är bra eko­no­mi­kal­kyl, snål mo­tor och rym­lig ka­ross. Ett folk­li­ga­re al­ter­na­tiv till en viss fol­ka­buss.

bo-funk­tion). Prispåsla­gen är i sam­man­hang­et mått­li­ga, 6 400 kr re­spek­ti­ve 14 400 kr, påsla­get för Bi­tur­bo 140 är 21 600 kr vil­ket ger start­pris på kon­kur­rens­dug­li­ga 267 500 kro­nor. Prov­bi­len är dock hyf­sad ma­tad ut­rust­nings­mäs­sigt och kos­tar 381 625 kro­nor, sak­nar främst ex­tra skjut­dörr på väns­ter si­da (kos­tar 4 100 kr). Na­vi­ga­tions­och in­fo­tain­ment­sy­ste­met häm­tas rakt av från Re­nault och är en fröjd att an­vän­da. Per­fekt när tjoc­ka släk­ten bytt adress och ni re­dan är för­se­na­de.

Trots att Vi­va­ro Com­bi är ett stort skåp är det inga som helst pro­blem att baxa runt den i stor­stads­tra­fik. Al­la nack­stöd skym­mer vis­ser­li­gen runtom­sik­ten li­te men värst är mitt­bal­ken hos dubbel­dör­rar­na bak som spär­rar den mesta av bak­åt­sik­ten ge­nom den in­re back­spe­geln. Går att av­hjäl­pa ge­nom att be­stäl­la tak­hängd hel bak­luc­ka för 2 400 kro­nor. Last­bils­sto­ra si­do­back­speg­lar med vid­vin­kel­funk­tion i ne­der­kant för bäs­ta pre­ci­sions­ma­növre­ring till­sam­mans med par­ke­rings­ra­dar för­enklar Vi­va­ro­li­vet re­jält.

Ba­ga­geut­rym­met har last­nät och en­kel last­hyl­la som går att fix­e­ra i två lä­gen, bra när in­te all pack­ning mås­te las­tas ur när det ska le­tas ef­ter mos­ter Es­ters pre­sent.

Den fyr­cy­lind­ri­ga Bi­tur­bo Cd­ti-die­seln på 140 hk och 340 Nm stäm­mer bra med ar­bets­upp­gif­ten. Sär­skilt över­ras­kan­de är för­bruk­nings­siff­ror­na. Prov­kör­ning­en sker på va­ri­e­ra­de vägar, bå­de rask mo­tor­väg och i tät stads­tra­fik med halv­las­tad bil. Snitt­för­bruk­ning på 0,80 l/ mil är de­fi­ni­tivt im­po­ne­ra­de och med bräns­le­tank på 80 li­ter blir kör­pas­sen av­slapp­nan­de långa. Ett eko-lä­ge går att knap­pa in för lång­sam­ma­re ef­fekt­på­drag och mer op­ti­me­rad kör­ning, men känns mer som en bo­ja än en mo­rot.

Idémäs­sigt har Opel Vi­va­ro Com­bi in­te myc­ket att kom­ma med men trygg­he­ten i att ve­ta att allt och al­la får plats är värt så myc­ket mer. Sär­skilt när bi­len – bus­sen – in­te kos­tar mer än din van­li­ga, fem­sit­si­ga, fa­mil­je­kom­bi.

99 pro­cent av tek­nik och ka­ross de­las med Re­nault Tra­fic.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.