1. Broms

Bil - - KONSUMENT -

di­rekt in i en av de vik­ti­gas­te egen­ska­per­na som di­na däck (för­hopp­nings­vis!) har – broms­pre­stan­da. Att hin­na stan­na är all­tid av yt­ters­ta vikt, så det­ta är ett pre­sta­tions­om­rå­de som du ald­rig nå­gon­sin ska tul­la på.

Bäst pre­ste­ran­de i testet sett i hel­het är ett dub­bat däck och ett nor­diskt dubb­fritt. No­ki­an Hak­ka­pe­li­it­ta 8 samt det dubb­fria Con­ti­nen­tal Con­ti­vi­king­con­tact 6 pre­ste­rar i po­äng räk­nat sam­ma re­sul­tat.

När vi spjäl­kar ner de fy­ra oli­ka un­der­la­gen så märks en nå­got jäm­na­re pre­sta­tions­ni­vå hos det dub­ba­de däc­ket då även våt­pre­stan­dan är ac­cep­ta­bel. Hos det nor­dis­ka dubb­fria Con­ti­nen­tal-däc­ket så är is-, snö- och torr­pre­stan­da i ab­so­lut topp­klass, me­dan pre­stan­da på vått är snudd på usel.

I bot­ten av re­sul­tat­lis­tan hit­tar vi det dub­ba­de Yo­ko­ha­ma till­sam­mans med testets två bil­li­gas­te däck från In­fi­ni­ty. Det vi­sar sig med all önsk­värt tyd­lig­het att det mel­la­neu­ro­pe­is­ka dubb­fria däc­ket från In­fi­ni­ty in­te har nå­gon vin­ter­pre­stan­da att ta­la om och det dub­ba­de In­fi­ni­ty lik­som dub­ba­de Yo­ko­ha­ma är tväru­selt på is.

Vid is­tes­ter­na, som i år kör­des på lätt rug­gad is, is- och snöpre­stan­da får po­äng ut­i­från ska­lan 20-0, me­dan vått och torrt be­döms ut­i­från en ti­o­gra­dig ska­la där tio är högs­ta po­äng. Det­ta för att vi vär­de­rar vin­te­re­gen­ska­per­na hög­re. Is- och snö­tes­ter­na är kör­da på test­ba­nor med ex­trem ton­vikt på re­pe­ter­ba­ra för­hål­lan­den. Våt­tes­ter­na är kör­da på ba­na med kon­trol­le­rad vä­ta och torr­broms­ning­en är körd där vi kör den ab­so­lu­ta ma­jo­ri­te­ten av vå­ra broms­tes­ter – Björkvik Ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.