2. Väge­gen­ska­per

Bil - - KONSUMENT -

Pre­cis som för de nor­dis­ka dubb­fria däc­ken så står det klart di­rekt – det är sam­ma dubb­däck i top­pen som det bru­kar va­ra. Con­ti­nen­tal, Goody­e­ar och No­ki­an är grymt duk­ti­ga på att ut­veck­la vin­ter­grepp i si­na dubb­däck, nå­got som de vi­sar med full kraft i årets vin­ter­däck­test. Con­ti­nen­tal och Goody­e­ar är ab­so­lut star­kast på snö, på is är det Con­ti­nen­tal och No­ki­an. Kom­bi­na­tio­nen av grepp och bra ba­lans byg­ger för ett sä­kert däck, vil­ket vi vär­de­rar all­ra högst när vi ge­nom­för vårt dig­ra ut­vär­de­rings­ar­be­te. Läng­re ner i re­sul­tat­lis­tan hit­tar vi In­fi­ni­ty, Kum­ho och Yo­ko­ha­ma som in­te alls får till det på sam­ma fi­na sätt. Mind­re mängd grepp och mind­re mängd sä­ker­het till den som kör.

Con­ti­nen­tal och Miche­lin lyc­kas bäst med att byg­ga upp och be­hål­la ett hyf­sat grepp på vått un­der­lag. Bäg­ge däc­ken har en bra ba­lans vil­ket in­ne­bär bå­de bra re­ak­tio­ner vid styr­ning sam­ti­digt som de in­te blir sladd­be­näg­na på det vå­ta un­der­la­get.

Re­s­te­ran­de dubb­däck hål­ler sig rik­tigt väl sam­la­de på nå­got slags mitt­fält. Ge­ne­rellt sett kan vi sä­ga att de rakt ige­nom har svårt att byg­ga upp grepp­ni­vån då dub­bar­na gör att de lik­som ka­sar lätt ovan­på un­der­la­get. Det­ta gör även att vi slip­per de värs­ta re­turslad­dar­na vil­ket är syn­ner­li­gen po­si­tivt. Ut­veck­lings­tak­ten bland de nor­dis­ka dubb­fria däc­ken är hög, i al­la fall när det gäl­ler att ut­veck­la vin­ter­grepp. De bäs­ta däc­ken är helt i klass med de dub­ba­de och ibland till och med snäp­pet bätt­re. Så blir det i år vid is­tes­ter­na där de nor­dis­ka dubb­fria Con­ti­nen­tal och No­ki­an pre­ste­rar på en ma­ka­löst hög ni­vå. Käns­lan att kö­ra runt is­ba­nor­na med så myc­ket grepp, fast ut­an dubb – det blir en rik­tig aha-upp­le­vel­se. De vas­sas­te dubb­däc­ken är in­te långt ef­ter – men där finns en märk­bar skill­nad i pre­stan­da. Även på snö är det sam­ma vi­sa igen, det tys­ka och fins­ka däc­ket är bäst i klassen med Good­ye­ar ett halvt steg bakom. Pi­rel­li tap­par mark fram­för allt på is och Yo­ko­ha­ma lig­ger klart ef­ter fram­för allt på is.

Goody­e­ar går emot ström­men med sitt Ult­ra Grip Ice 2. Nor­dis­ka dubb­fria däck har av tra­di­tion all­tid svårt med vå­ta vägar och det be­ror helt och hål­let på den mju­ka kon­struk­tio­nen fram­för allt i möns­tergum­mit. Men på nå­got sätt lyc­kas Goody­e­ar än­då att kom­bi­ne­ra bra vin­te­re­gen­ska­per med fullt ac­cep­tab­la våt­pre­stan­da. När ni vän­der till näs­ta si­da kom­mer ni att se att sam­ma däck även kla­rar vat­ten­pla­ning bra, vil­ket ock­så är ovan­ligt. En lyc­kad kom­bi­na­tion. Yo­ko­ha­ma dä­re­mot kla­rar sig in­te alls. Det kas­tar ut med ba­ken, vil­ket är ett syn­ner­li­gen osä­kert be­te­en­de. Över­lag då­lig grepp­ni­vå. Det är in­te alls ovan­ligt att de mest vin­te­ran­pas­sa­de mel­la­neu­ro­pe­is­ka dubb­fria däc­ken kla­rar sig gans­ka bra på snö. Så även den­na gång och än­nu en gång är det pre­mi­um­däc­ken som vi­sar sig va­ra bäst. Con­ti­nen­tal har ti­di­ga­re vi­sat sig va­ra star­ka även i den­na klass och nu vi­sar även Miche­lin Al­pin 5 upp im­po­ne­ran­de pre­stan­da. På isen är det in­te fullt li­ka en­kelt att byg­ga grepp med det hår­da­re möns­tergum­mit, men det fun­ge­rar i al­la fall hyf­sat. På snö­ba­nan går det bätt­re, bå­de Miche­lin och Con­ti­nen­tal har så­väl dub­ba­de som nor­dis­ka dubb­fria däck ef­ter sig i re­sul­tat­lis­tan.

De mel­la­neu­ro­pe­is­ka dubb­fria däc­ken är näst in­till som­mar­däcksli­ka i sitt upp­trä­dan­de på vått, vil­ket in­te är så kons­tigt. De är pri­märt fram­tag­na för just vå­ta vägar. Con­ti­nen­tal och Miche­lin är i en klass för sig själ­va och för skojs skull kas­tar vi in ett Goody­e­ar Ef­fi­ci­ent­grip Per­for­man­ce som­mar­däck i testet – allt­så en ti­di­ga­re testvin­na­re. Re­sul­ta­tet blir att som­mar­däc­ket är mar­gi­nellt snab­ba­re runt test­ba­nan (ett par ti­on­de­lar i snitt) och de sub­jek­ti­va be­döm­nings­punk­ter­na ren­de­rar lik­vär­di­ga be­tyg som hos Con­ti­nen­tal och Miche­lin. In­fi­ni­ty och Vre­des­te­in är in­te myc­ket säm­re än tys­ken och frans­man­nen, men det märks tyd­ligt att den fi­na skär­pan i grepp­ut­veck­ling­en sak­nas till viss del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.