3. Vat­ten­pla­ning

Bil - - KONSUMENT -

vat­ten­pla­ning ur en rent te­o­re­tiskt syn­vin­kel så ska de mel­la­neu­ro­pe­is­ka dubb­fria däc­ken all­tid va­ra bäst. De har hår­dast möns­tergum­mi och mest öpp­na ka­na­ler i mönst­ret, där­med de­for­me­ras in­te möns­tergum­mit li­ka myc­ket och mer vat­ten får plats. De dub­ba­de däc­ken ska pla­ce­ra sig på mitt­fäl­tet. De är mju­ka­re än nyss nämn­da ­däck­typ, men hår­da­re än de nor­dis­ka dubb­fria däc­ken och det räc­ker för att vatt­net ska få bätt­re plats. Sämst ska de nor­dis­ka dubb­fria däc­ken va­ra. De­ras möns­ter är be­tyd­ligt mju­ka­re, vil­ket är ett krav för att kun­na byg­ga is- och snö­grepp ut­an dub­bar. Det­ta gör att mönst­ret de­for­me­ras enkla­re och det tä­ta­re mönst­ret ger li­te ut­rym­me för vat­ten. Med and­ra ord ska de vat­ten­pla­na ti­di­gast. I te­o­rin.

Verk­li­gen­he­ten vi­sar sig ba­ra del­vis föl­ja vår tes. Con­ti­nen­tals och Miche­lins mel­la­neu­ro­pe­is­ka dubb­fria däck är tvek­löst bäst, Vre­des­te­ins däck hal­kar ef­ter en aning.

Ki­ne­sis­ka In­fi­ni­ty är klart säm­re och får fak­tiskt stryk av Goody­e­ars nor­dis­ka dubb­fria. Bland de dub­ba­de är Con­ti­nen­tal bäst, men märk­ligt nog är den tys­ka däck­till­ver­ka­rens nor­dis­ka dubb­fria däck näst sämst av al­la – ba­ra fins­ka No­ki­an Hak­ka­pe­li­it­ta R2 kla­rar sig säm­re.

Vi ska tilläg­ga att ett bra vat­ten­pla­nan­de däck även kla­rar slask­pla­ning bra. Vid de tes­ter vi ge­nom­fört un­der årens lopp har re­sul­ta­ten vi­sat sig va­ra sam­stäm­mi­ga.

Testet körs på en rak­sträc­ka med kon­trol­le­rad vä­ta, vat­ten­dju­pet är kon­stant nio mil­li­me­ter och bi­len är spår­bun­den för att för­ut­sätt­ning­ar­na i un­der­la­get in­te ska skif­ta. Mät­vär­de­na re­gi­stre­ras un­der ac­ce­le­ra­tion och vat­ten­pla­ning­en in­träf­far när driv­hjuls­grep­pet går för­lo­rat. Mät­ning­en av­bryts när de spin­nan­de hju­len ro­te­rar 15 pro­cent snab­ba­re än bi­lens fak­tis­ka has­tig­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.