5. Kom­fort

Bil - - KONSUMENT -

ja­gar ett rik­tigt bra och bil­ligt däck så blir re­sul­tat­lis­tan i kom­fort­ron­den en rik­tigt de­pri­me­ran­de läs­ning. Var­för? För att de dy­ra och mest pre­mi­um­be­to­na­de däc­ken i var­je klass är de som pre­ste­rar tvek­löst bäst. Ste­get ner till res­ten är ock­så gans­ka stort – i al­la tre klas­ser­na.

Bäs­ta däc­ket to­talt är Con­ti­nen­tals nor­dis­ka dubb­fria däck, Con­ti­vi­king­con­tact 6. Det var nytt på mark­na­den in­för för­ra vin­ter­sä­song­en och då fick det svag kri­tik för li­te bris­tan­de rikt­nings­sta­bi­li­tet. Det ver­kar tys­kar­na ha rät­tat till, för det där be­te­en­det är nu bor­ta (test­däc­ket är till­ver­kat vec­ka 5, 2015). Kvar är ett däck som går rakt och fint, som han­te­rar vägens ojämn­he­ter på ett kom­for­ta­belt sätt och som hör till testets tys­ta­de däck. Kom­bi­na­tio­nen av al­la des­sa egen­ska­per gör att Con­ti­nen­tal tar hem del­se­gern. Goody­e­ars nor­dis­ka dubb­fria har en aning­en hög­re ljud­ni­vå, i öv­rigt är det på par med det tys­ka däc­ket.

Bäs­ta mel­la­neu­ro­pe­is­ka dubb­fria däc­ket är Miche­lin som blir aning­en mer hög­ljutt och li­te mer stö­tigt än del­seg­ra­ren. Bland de dub­ba­de däc­ken är Con­ti­nen­tal bäst till­sam­mans med Goody­e­ar. Bäg­ge två är tys­ta­re än si­na dub­ba­de kon­kur­ren­ter samt li­te bätt­re stöt­däm­pa­de. Bäg­ge två är även rikt­nings­sta­bi­la vil­ket är nog så vik­tigt.

Testets två däck med sämst kom­fort är dub­ba­de och kom­mer från Han­kook och In­fi­ni­ty. Bäg­ge två har hög ljud­ni­vå, då­lig stöt­dämp­ning samt har pro­blem med rikt­nings­sta­bi­li­te­ten.

Kom­fort är den en­da de­len av testet som är av rent sub­jek­tiv ka­rak­tär. Vi har för­sökt att byg­ga in ob­jek­ti­va mät­vär­den såsom ljud- mät­ning, men ut­an att fin­na en god­tag­bar mät­me­tod. Så i stäl­let fal­ler an­sva­ret på test­fö­ra­ren att hö­ra och kän­na de skill­na­der som finns. För att un­der­lät­ta verk­sam­he­ten så an­vänds re­fe­rens­däc­ket fli­tigt och vi kör bå­de på Björkvik Ring samt på lands­vä­gar­na runt om i Sörm­land. Be­döm­ningsmal­len byg­ger på en lis­ta med tio punk­ter där var­je punkt gra­de­ras 1-10 samt kom­men­ta­rer till punk­ter­na.

Gen­vä­gen till ett fram­gångs­rikt test är att kun­na re­pe­te­ra sitt be­te­en­de, allt­så att kö­ra li­ka­dant all­tid. Där­för an­vän­der vi oss av fart­hål­la­ren och det är sam­ma test­fö­ra­re som har kört al­la tes­ter­na se­dan 2001. Vi kör på bå­de slät och dubb­sli­ten as­falt samt grus och vi för­sö­ker hit­ta så många oli­ka ty­per av kva­li­té på un­der­la­get som möj­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.