4. Älg­test

Bil - - KONSUMENT -

älg­testet är ett hårt och hän­syns­löst in­slag i verk­sam­he­ten som ge­nast av­slö­jar ett då­ligt pre­ste­ran­de däck på torrt un­der­lag. Men tack och lov blir däc­ken som är rik­tigt då­li­ga ba­ra fär­re och fär­re, vil­ket föl­jer den trend som vi sett se­dan fle­ra år bak­åt i ti­den.

Bäs­ta däc­ken kom­mer från Con­ti­nen­tal och in­tres­sant nog pre­ste­rar al­la tre däck­ty­per­na sam­ma fi­na re­sul­tat på 70 km/h. Vi kan tilläg­ga att vi även kör­de ett hyf­sat pre­ste­ran­de som­mar­däck i sam­ma di­men­sion som re­fe­rens un­der testet och det kla­ra­de 73 km/h. Al­la tre Con­ti­nen­tal-däc­ken sam­man­fat­tas av ett ba­lan­se­rat upp­trä­dan­de där bi­len känns lätt att han­te­ra även på grän­sen. Bak­vag­nen hålls i schack vil­ket är nog så vik­tigt. Om du nå­gon gång mås­te kroc­ka så se till att åk in i olyc­kan med bi­lens front el­ler bak­par­ti först – det är ju där du har bi­lens längs­ta krock­zo­ner. Om ett däck bör­jar slad­da och du åker med si­dan in i en olyc­ka – in­te bra.

Just det­ta hän­der med det dub­ba­de Han­kook-däc­ket som ut­an tve­kan är ­testets mest sladd­be­näg­na. Där­för hål­ler vi ne­re po­äng­en för det däc­ket, trots att det kla­rar li­te hög­re has­tig­het än de lång­sam­mast pre­ste­ran­de däc­ken i testet. Men det är den där sladd­be­nä­gen­he­ten som stjäl­per las­set. Il­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.