6. Rull­mot­stånd

Bil - - KONSUMENT -

en del i gry­tan när vi kom­mer till bräns­le­tes­ter­na när vi mä­ter rull­mot­stånd. Det ab­so­lut störs­ta ut­rops­teck­net är att vi har ett dub­bat däck, No­ki­an Hak­ka­pe­li­it­ta 8, bland de mest lätt­rul­lan­de i re­sul­tat­lis­tan. No­ki­an har länge va­rit syn­ner­li­gen ­duk­ti­ga på att kon­stru­e­ra och byg­ga lätt­rul­lan­de nor­dis­ka dubb­fria vin­ter­däck – men det­ta är förs­ta gång­en vi ser ett dub­bat så långt upp i re­sul­tat­lis­tan.

Skill­na­den mel­lan bäst och sämst i testet kan tyc­kas va­ra för­sum­bar, vil­ket yt­ter­li­ga­re för­stärks av att test­me­to­den som så­dan är ex­tremt snål på bräns­le. Hur of­ta ham­nar du på runt 0,45 l/mil med din ben­sin­driv­na bil? Men så blir det un­der testet då vi kör kon­stant i 70 km/h ut­an start och stopp.

En­ligt testre­sul­ta­tet så blir skill­na­den 0,04 l/mil mel­lan lät­tast och tyngst rul­lan­de däc­ken. Kanske in­te så myc­ket kan tyc­kas, men sett över en för­mo­dad livs­längd på vin­ter­däc­ken på fy­ra år och 3 000 mil – då är skill­na­den plöts­ligt up­pe i 120 li­ter bräns­le med den där lå­ga för­bruk­ning­en. Om din bil då drar 0,9 li­ter i snitt i stäl­let för 0,45 – ja, då kan skill­na­den bli den dubb­la. Se­dan kan du mul­ti­pli­ce­ra med 13 re­spek­ti­ve 12,50 kro­nor per li­ter ben­sin el­ler die­sel för att se vad skill­na­den blir för dig. Och allt det­ta be­ror på hur lätt­rul­lan­de däc­ken är – ing­et an­nat.

ti­di­ga­re har vi va­rit hän­vi­sa­de till att mä­ta rull­mot­stånd i en ma­skin in­om­hus. För att sli­ta­get in­te skul­le bli för stort på ma­ski­nen drogs dub­bar­na ur test­däc­ken, men det­ta ar­bets­sätt var in­te unikt för oss. Det­ta är den me­tod som däck­bran­schen har ac­cep­te­rat och an­vänts sig av i åra­tal. Och an­vän­der fort­fa­ran­de.

Men för snart fem år se­dan bör­ja­de tek­nis­ka dör­rar att öpp­nas vil­ket gav oss möj­lig­he­ten att tes­ta rull­mot­stån­det där det verk­li­gen räk­nas – bakom rat­ten ute på vägen. Ge­nom att kopp­la in oss på bi­lens da­ta­sy­stem kan vi mä­ta den verk­li­ga bräns­le­för­bruk­ning­en. Mät­ning­en ut­för­des på torr bar­mark, då är re­pe­ter­bar­he­ten bra.

Vi ut­för tes­ter­na i en kon­trol­le­rad mil­jö och en­ligt sam­ma möns­ter he­la ti­den. Vi an­vän­der re­fe­rens­däck fli­tigt, lik­som mar­kö­rer längs sträc­kan för att kurvra­di­er och dy­likt ska bli så li­ka som möj­ligt vi var­je del­test. Lik­som i al­la and­ra del­tes­ter jäm­förs däc­ken mot varand­ra oav­sett klasstill­hö­rig­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.