PACKA PÅ TA­KET

Bil - - KONSUMENT - TEXT: MARCUS ENGSTRÖM FO­TO: PATRIK LINDGREN

Snön är på gång och det dags att fyl­la bi­len med vas­sa stål­kan­ter, sta­var och pul­kor. Skul­le du sak­na en tak­box in­för fjäll­re­san, så är det dags att skaf­fa en. Vi har tes­tat någ­ra av tak­box­ar­na på mark­na­den. Skill­na­der­na är små, men i vis­sa fall av­gö­ran­de.

Du har sä­kert svu­rit bå­de en och två gång­er över hur trångt det blir i bi­len när det är dags att åka till fjälls. På nåt mys­tiskt sätt är vin­ter­ut­rust­ning all­tid tre gång­er så skrym­man­de som som­mar­di­ton. Kanske för att man säl­lan tar med sla­lom­pjäx­or och snow­ra­cer till som­mar­stu­gan…

Vi har tes­tat fy­ra av de tak­box­ar som säljs i Sve­ri­ge. Det na­tur­ligt­vis ett be­grän­sat ut­bud, men vi lyc­kas i det­ta test upp­täc­ka en del skill­na­der i kon­struk­tio­ner­na som kan va­ra av­gö- ran­de be­ro­en­de på vad just du tän­ker las­ta. En del av box­ar­na kan en­dast öpp­nas i bak­kant, vil­ket kan stäl­la till det om du till ex­em­pel har en bil av se­dan­mo­dell.

Stor­le­kar­na skil­jer sig ock­så åt, och det bäs­ta är na­tur­ligt­vis att du själv tän­ker ut vad du ska frak­ta i din tak­box.

Tänk ef­ter fö­re, och mät nog­grant in­nan du in­ve­ste­rar i tak­box.

Köp in­te för stort

Längd­ski­dor för vux­na är i all­män­het cir­ka två me­ter långa, me­dan sla­lom­ski­dors bind­ning­ar i vis­sa fall byg­ger mer på höj­den än du tror. Tänk ef­ter fö­re, och mät nog­grant in­nan du in­ve­ste­rar i tak­box. Det är ju dess­utom onö­digt att ha en stör­re box än du be­hö­ver, med allt vad det in­ne­bär i ex­tra vikt och luft­mot­stånd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.