H

Bil - - SKOTER - TEXT OCH FO­TO: LARS NILS­SON

ur snabbt en far­kost kan rö­ra sig un­der en viss tids­rymd be­ror på vikt och ef­fekt samt hur myc­ket av rö­rel­see­ner­gin som kan fort­plan­ta sig i un­der­la­get.

Kort sagt: ju lät­ta­re far­kos­ten är, desto mer ef­fekt den har och ju bätt­re fäs­te den får – desto snab­ba­re ac­ce­le­re­rar den.

Över 300 häst­kraf­ter i en snöskoter. Kan det bli ro­li­ga­re? Vi har prov­kört Niklas Ohl­séns trim­ma­de Ya­ma­ha Nytro T-TX. Van­sin­ne för­stås. Van­sin­nigt ro­ligt!

Pra­tar vi pil­snabb ac­ce­le­ra­tion är snöskoter och snö ing­et man spon­tant för­knip­par med möj­lig­he­ter­na till en bra ac­ce­le­ra­tion.

Men san­ning­en är att snö­sko­terns långa mat­ta i gum­mi ger rik­tigt bra grepp tack va­re de re­la­tivt höga kam­mar­na. I al­la fall om snön är hårt pac­kad som den of­ta är på en sko­ter­led.

Sen mås­te för­stås kraf­ten – med mins­ta möj­li­ga ener­gi­för­lust – le­das från mo­torn till driv­käl­lan. I det här fal­let till snö­sko­ter­mat­tan.

Kraf­ten går från mo­torn via va­ri­a­torn där va­ri­a­tor­rem­men i gum­mi är län­ken mel­lan pri­mär – och se­kun­där­va­ri­a­tor. På tom­gång är det ba­ra pri­mär­va­ri­a­torn som snur­rar med ve­vax- elns has­tig­het. Vid ga­spå­drag kläm­mer pri­mär­va­ri­a­torns bå­da va­ri­a­tor­ski­vor åt kring rem­men med följ­den att den dri­ver se­kun­där­va­ri­a­torn och där­med se­kun­där­va­ri­a­to­rax­eln som går till öv­re dre­vet i ked­je­hu­set. Ked­jan går till ned­re dre­vet i ked­je­hu­set där dri­vax­eln som dri­ver mat­tan är mon­te­rad. Då upp­står ac­ce­le­ra­tion…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.