Check­lis­ta – kol­la det­ta in­nan du slår till:

Bil - - SKOTER -

MEKANIK

Tra­si­ga mo­to­rer som ock­så har den då­li­ga sma­ken att lå­ta gräs­ligt be­hö­ver in­te va­ra en ren ka­ta­strof. Det är all­tid trev­ligt att ha matching num­bers men låt det va­ra en led­stjär­na och ing­et an­nat. För ett tag se­dan sål­des det ut nya B18 från nors­ka ma­ri­nen för 8 000 kro­nor styck. Med ett så­dant pris är det ing­en idé att re­no­ve­ra själv. Be­håll den gam­la ma­ski­nen än­då för sä­ker­hets skull. Det finns all­tid nå­gon som vill ha med en när du en gång vill säl­ja bi­len.

Det fanns ba­ra ma­nu­el­la väx­ellå­dor att till­gå för PV. En hel del oli­ka finns det dock att väl­ja på bland dem så det är in­te sä­kert att det sit­ter en ori­gi­nal­lå­da i just din vagn ef­ter al­la des­sa år. Lå­dor­na går att re­no­ve­ra ut­an allt­för sto­ra kost­na­der vil­ket är en av PV:S många för­de­lar. Tra­si­ga styr­väx­lar och ba­kax­lar är hel­ler ing­et att hänga läpp för. Det mesta går att fixa till el­ler by­ta ut ut­an att det blir tvär­drag i plån­bo­ken.

KA­ROSS

Som van­ligt är det rost och bu­lor som stäl­ler till det, men det är ing­en an­led­ning till oro för det mesta finns över disk när det gäl­ler just plåt. Glas­fi­ber ock­så för den de­len, det är möj­ligt att hit­ta fram­skär­mar i glas­fi­ber till PV. De ros­tar in­te men pass­for­men va­ri­e­rar väl­digt myc­ket mel­lan oli­ka till­ver­ka­re. Ytt­re em­blem kan va­ra svå­ra att hit­ta till vis­sa mo­del­ler.

EL­SY­STEM

Det är myc­ket en­kelt upp­byggt med da­gens mått sett. Man be­hö­ver in­te va­ra in­gen­jör för att mo­di­fi­e­ra det som an­ses som sva­ga punk­ter. Typ sex­volts­sy­ste­met som gär­na kan by­tas ut mot ett på 12 volt för bätt­re funk­tion.

CHAS­SI

Byt all­tid buss­ning­ar, stöt­däm­pa­re och fjäd­rar. Det kos­tar ingen­ting men kan gö­ra att bi­len känns bätt­re nu än när den rul­la­de av fa­briks­ban­det. Hjul­la­ger är ock­så en för­bruk­nings­ar­ti­kel som bru­kar gå sön­der när du som minst vill det. När de som idag kos­tar runt hund­ra­lap­pen är det li­ka bra att by­ta al­li­ho­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.