H

Bil - - SKOTER -

isto­ri­en bör­jar med det miss­för­ståd­da ge­ni­et. Pro­fes­so­re dot­to­re An­to­nio Fes­sia, tek­nisk chef på Fiat på 40-ta­let, har en nyk­ter och syn­ner­li­gen ve­ten­skap­lig syn på bil­de­sign. En­ligt hans syn­sätt är den op­ti­ma­la bi­len fram­hjuls­dri­ven och har 62 pro­cent av vik­ten på fram­ax­eln. Fes­sia har en myc­ket stark tro på sin egen kom­pe­tens, men ef­tersom den­na till­tro in­te de­las till ful­lo av Fiat-led­ning­en skär det sig ef­ter någ­ra år.

Kar­riä­ren tar ho­nom vi­da­re till Ca­pro­ni, en gam­mal fly­gin­du­stri ut­an­för Mi­la­no som ha­de haft fullt upp un­der kri­get. 1946 gäl­ler det dock att kun­na till­ver­ka och säl­ja nå­got an­nat. Bomb­plan li­der av be­grän­sad ef­ter­frå­gan i

En­ligt hans syn­sätt är den op­ti­ma­la bi­len fram­hjuls­dri­ven och har 62 pro­cent av vik­ten på fram­ax­eln.

ef­ter­krigs­ti­dens Ita­li­en.

Som fle­ra and­ra fly­gin­du­stri­er – Saab, Bri­stol med fle­ra – fal­ler va­let på bil­till­verk­ning.

Ut­an nå­gon bal­last av gam­la bil­mo­del­ler och kon­struk­tio­ner får Fes­sia 1946 helt fria hän­der av fö­re­tags­led­ning­en. En dröm för en tek­nisk vi­sio­när med gott själv­för­tro­en­de.

På rit­bor­det väx­er en för ti­den ovan­lig bil­kon­struk­tion fram. Fram­hjuls­dri­ven, för­sedd med en box­er­mo­tor helt i alu­mi­ni­um, och med in­di­vi­du­ell fjäd­ring bå­de fram och bak.

Den förs­ta pro­to­ty­pen vi­sas 1947 på bil­sa­long­en i Pa­ris un­der nam­net Cem­sa-ca­pro­ni F11. Ka­ross­de­sig­nen gjor­des av Ber­to­ne. Mo­torn är på 1,1 li­ter och för­mod­li­gen i sva­gas­te la­get för den re­la­tivt sto­ra bi­len. Se­na­re pro­to­ty­per får en mo­tor på 1,25 li­ter, och det är så den är tänkt att se­rie­pro­du­ce­ras. På bil­sa­long­en i Genè­ve 1949 har Ca­pro­ni tryckt upp bro­schy­rer, ett åter­för­säl­jar­nät har byggts upp – och mitt i allt gör Ca­pro­ni kon­kurs 1950. Ri­då.

Än­nu en kon­kurs

Men Fes­si­as ge­ni­a­lis­ka kon­struk­tion över­le­ver. Bel­gis­ka bil­till­ver­ka­ren Mi­ner­va kö­per kon­struk­tions­rit­ning­ar­na och en av pro­to­ty­per­na och vi­sar upp sin ver­sion av mäs­ter­ver­ket på bil­sa­long­en i Brys­sel 1953. Men pro­duk­tio­nen kom­mer ald­rig i gång och någ­ra år se­na­re gör Mi­ner­va kon­kurs.

Un­der ti­den har pro­fes­sor Fes­sia bytt jobb och lan­dat hos NSU-FIAT i tys­ka Heil­bronn där han snabbt ri­tar en fram­hjuls­dri­ven bil med luft­kyld mo­tor på 600 ku­bik. Den kon­struk­tio­nen jäm­förs med Fi­ats egen 600, en vat­ten­kyld svans­mo­tor­bil med bak­hjuls­drift, tvärte­mot pro­fes­sorns prin­ci­per. Men det är Fi­ats för­slag som NSU bör­jar till­ver­ka.

Ett för­när­mat ge­ni pac­kar res­väs­kan och Fes­sia blir ut­veck­lings­chef hos Lan­cia. Den ita­li­ens­ka till­ver­ka­ren har länge pro­du­ce­rat två mo­del­lin­jer, men i slu­tet av 1950-ta­let är stor­leks­skill­na­den mel­lan des­sa, Fla­mi­nia och Ap­pia, allt­för stor. Det be­hövs en mel­lan­se­rie. Änt­li­gen får Fes­sia möj­lig­he­ten att dam­ma av de gam­la Ca­pro­ni F11-rit­ning­ar­na.

Den nya Lan­ci­an är dock ing­en ko­pia. Till skill­nad från F11 får

Snygg men un­der­mo­to­ri­se­rad, så kan Fla­via sam­man­fat­tas.

Mer­ce­desin­te­ri­ör på ita­li­ens­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.