Jag tyc­ker Pi­rel­lidäck är spår­käns­li­ga

Bil - - EXPERTERNA SVARAR - LINUS PRÖJTZ

bak och vis­sa har mer tryck fram. Bil­till­ver­kar­na tes­tar en hel del för att nå rätt ba­lans i bi­len och det är ock­så där­för det är vik­tigt att föl­ja de re­kom­men­da­tio­ner som bil­till­ver­ka­ren anger. Ex­em­pel­vis så är Bmw-bi­lar of­ta käns­li­ga för högt tryck i fram­hju­len – då blir de spår­käns­li­ga. Så sva­ret på frå­gan är att ring­tryc­ken fort­fa­ran­de va­ri­e­rar en hel del.

När det gäl­ler spår­käns­lig­het så in­går det som en del av kom­fort­tes­ter­na som vi ut­för på så­väl som­mar- som vin­ter­däck. Vi kan in­te ge­ne­rellt sä­ga att Pi­rel­li är mer spår­käns­li­ga än Miche­lin. Men vi hål­ler med om att be­te­en­det som så­dant är yt­terst oöns­kat.

Un­der tes­ter har Pi­rel­lidäck in­te vi­sat upp stör­re spår­käns­lig­het än kon­kur­ren­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.