Hur fan­tas­tis­ka är fa­mil­je­frak­tar­na?

Bil - - INNEHÅLL -

För al­la som be­hö­ver myc­ket ut­rym­me för fa­mil­jen är bil­mark­na­den nå­got be­grän­sad. Okej, Vol­vo XC90 är en grymt trev­lig bil med plats för sju – men hur många har råd med den? Volkswagen Mul­tivan är en våt dröm för många, till och med för oss som egent­li­gen in­te har nyt­ta av den tred­je sä­tes­ra­den – men även den kom­mer till ett högt pris.

Då kan BMW 2-se­rie Gran Tou­rer och Re­nault Espa­ce va­ra nå­got att fun­de­ra kring. Två bi­lar som er­bju­der sju sitt­plat­ser i tre ra­der, men som gör det på del­vis oli­ka sätt.

Tys­ken är ex­tremt pa­ke­te­rad, det mås­te den va­ra. In­nan vi ens har sut­tit i bi­len så fram­går det med all tyd­lig­het, då tre sä­tes­ra­der ska få plats i en bil som från front till bak­par­ti är sex mil­li­me­ter kor­ta­re än en VW Golf Sportscom­bi. Vår tes­ta­de BMW 218d Gran Tou­rer öpp­nar upp ett nytt for­dons­seg­ment för det tys­ka mär­ket, frå­gan är ba­ra om ek­va­tio­nen går ihop?

Re­nault Espa­ce sik­tar stort och väx­er en aning jäm­fört med sin fö­re­gång­a­re Grand Espa­ce. In­te sär­skilt myc­ket, men he­la fram­to­ning­en på nya Espa­ce an­das just – nytt. Test­bi­len Espa­ce 1,6 Ener­gy ZEN dci 160 EDC 4Con­trol (puh!) har re­jä­la 19-tums­hjul, fy­ra cen­ti­me­ter hög­re mark­fri­gång än ti­di­ga­re (16 cm mot 12) men än­då sex cen­ti­me­ter läg­re höjd – det­ta ger bi­len en ny fram­to­ning. En bland­ning av suv och MPV som ti­di­ga­re ba­ra synts som de­sign­ex­pe­ri­ment.

Bi­len är lad­dad med Re­naults spjut­spets­tek­nik som bland an­nat in­ne­fat­tar fyr­hjuls­styr­ning (ex­tra­ut­rust­ning 4Con­trol), Led-strål­kas­ta­re och kör­pro­gram­sväl­ja­ren Mul­ti-sen­se. Vad vi tyc­ker är än­nu mer in­tres­sant är att bi­len ska ha bli­vit 250 kg lät­ta­re än fö­re­gång­a­ren. För­vis­so lan­se­ra­des den bi­len re­dan 2002 och till­verk­nings­tek-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.