Lex­uslc500 –slank kraft­full cou­pé

Om du in­te fast­na­de för Lex­us cou­pé­mo­dell RC Cou­pé kanske LC 500 fal­ler dig i sma­ken? Det är pro­duk­tions­ver­sio­nen av kon­cept­bi­len LF-LC från 2012 som har bli­vit verk­lig.

Bil - - FRAMVAGNEN - TEXT: MATTIAS RA­BE

LC 500 är verk­lig­he­tens va­ri­ant av den kon­cept­bil, LF-LC, som Lex­us vi­sa­de i Detro­it 2012.

For­mer­na och lin­jer­na känns tyd­ligt igen från kon­cep­tet. Det är i prin­cip ba­ra verk­lig­hets­från­va­ran­de de­tal­jer som har bli­vit mer verk­lig­hets­förank­ra­de, ex­em­pel­vis strål­kas­tar­na, dörr­hand­ta­gen och de mer lag­ly­di­ga yt­ter­back­speg­lar­na. Gril­len är i prin­cip orörd, så även bak­lju­sen.

LC 500 är ba­se­rad på Lex­us nya bak­hjuls­driv­na platt­form som framö­ver kom­mer att an­vän­das till er mo­del­ler än just Rc-se­ri­en (vi för­mo­dar att det blir er än ba­ra LC 500). När in­gen­jö­rer­na ut­veck­la­de platt­for­men och övri­ga de­lar av bi­len låg fo­kus på vik­ten – så låg som möj­ligt och så op­ti­malt för­de­lad som det ba­ra går. Driv­li­nan, fö­ra­ren och de tre pas­sa­ge­rar­na (två sto­lar nns där bak, om än med tajt ut­rym­me) har pla­ce­rats så centralt och så lågt som möj­ligt. För vikt­för­del­ning­ens skull har bat­te­ri­et in­te pla­ce­rats till­sam­mans med mo­torn där fram ut­an där bak, till­gäng­ligt från ba­ga­geut­rym­met.

Mo­torn, den är den­sam­ma som vi nner i pre­standa­ver­sio­ner­na av GS och RC Cou­pé, med and­ra ord GS F och RC F (provkörningar på bå­da län­kar­na). Det be­ty­der en V8 på 5,0 li­ter ut­an över­ladd­ning som pum­par ur sig 477 häst­k­ra er och 530 newton­me­ter, trots att LC 500 in­te he­ter LC F (kanske kom­mer en mer uppum­pad F-va­ri­ant se­na­re?). Ma­ski­nen är kopp­lad till en ny­ut­veck­lad ti­oste­gad au­to­mat­lå­da som skic­kar vi­da­re kra en till bak­hju­len. Prestan­da­si ror­na lå­ter Lex­us in­te de­la med sig av i dag, men de näm­ner åt­minsto­ne att 0-97 km/h (0-60 mph) går på un­der 4,5 se­kun­der.

Fet vagn men möjligen med ett ut­se­en­de en­dast en mor kan äls­ka? Sma­ker­na lär gå isär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.