Au­di All­ro­ad­på­gång

Pas­san­de nog när snön vi­sat sig på svensk mark vi­sar Au­di upp nya A4 i all­ro­ad-qu­attro-ut­fö­ran­de som bland an­nat in­ne­bär 34 mil­li­me­ter hög­re mark­fri­gång. Men ty­värr, den når in­te svensk mark för­rän i som­mar.

Bil - - FRAMVAGNEN - TEXT: MATTIAS RA­BE

Nya Au­di A4 lan­se­ra­des för­ra året i både se­dan- och kom­bi­ut­fö­ran­de (Avant). Nu är tu­ren kom­men till den tred­je va­ri­an­ten av nya A4. Det hand­lar in­te om en ny ka­ross­ver­sion, ut­an det är nya A4 i all­ro­ad qu­attro-ut­fö­ran­de.

Pre­cis som ti­di­ga­re A4 all­ro­ad qu­attro (kom för förs­ta gång­en 2009) är det hög­re mark­fri­gång och skyd­dan­de plast­de­tal­jer i front och bak, längs trös­kellå­dor och runt skärm­kan­ter­na som skil­jer den­na ver­sion från en van­lig A4 Avant. Mark­fri­gång­en är 3,4 cen­ti­me­ter hög­re (egent­li­gen ”ba­ra” 2,3 cen­ti­me­ter, men stör­re hjul sva­rar för yt­ter­li­ga­re 1,1 cen­ti­me­ter). Bra för den som har en job­big lerstig sista bi­ten in­nan stu­gan nås el­ler den som gil­lar att ge sig ut när snön lig­ger tung på ga­tor, torg och över stock och sten.

Nya A4 all­ro­ad qu­attro är all­tid fyr­hjuls­dri­ven, oav­sett vil­ken av de sex oli­ka mo­to­rer­na som mon­te­rats i fa­bri­ken. Dä­re­mot kan man på­ver­ka väx­ellådsva­let – ma­nu­ell lå­da med sex väx­lar, sjuste­gad S tro­nic el­ler åt­taste­gad tip­tro­nic.

Mo­tor­pa­let­ten ut­görs av en ben­sin­mo­tor på 2,0 li­ter och 252 häst­k­ra er. Die­se­lal­ter­na­ti­ven är fem till an­ta­let varav tre av dem är på 2,0 li­ter. An­ting­en väl­jer man 150, 163 el­ler 190 häst­k­ra er.yt­ter­li­ga­re två die­sel­mo­to­rer nns. Des­sa är V6:or på 3,0 li­ter och ger an­ting­en 218 el­ler 272 häst­k­ra er.

Nya ge­ne­ra­tio­nen A4 all­ro­ad qu­attro rym­mer 505 li­ter ba­gage (1 510 med fällt bak­sä­te). Skul­le det in­te räc­ka till är det ba­ra att kopp­la på en släp­vagn mo­dell stör­re. Bi­len får näm­li­gen dra upp till 2 000 ki­lo. Till­sam­mans med Trai­ler As­sist blir det le­kan­de lätt att bac­ka även med ett släp påkopp­lat.

De svens­ka Au­di-hand­lar­nas or­der­böc­ker har öpp­nat. Till som­ma­ren nns mo­del­len för be­skå­dan och provkörning i bil­hal­lar­na.

Per­fekt för svens­ka vin­ter­vä­gar? Minst sagt, och en di­rekt ut­ma­na­re till Vol­vo V60 CC.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.