TRUCK OF THE YE­AR 2016

Bil - - FRAMVAGNEN -

Tolv bi­lar var no­mi­ne­ra­de till Truck of the Ye­ar 2016 varav en var nya Vol­vo XC90. För en dryg må­nad se­dan gall­ra­des det bland bi­lar­na i fäl­tet och tre tog sig till fi­nal; Hon­da Pi­lot, Nis­san Ti­tan XD och Vol­vo XC90. I sam­band med in­vig­ning­en av årets bil­sa­long i Detro­it, ut­ro­pa­des vin­na­ren – och det blev ing­en mind­re än nya Vol­vo XC90 som ploc­ka­de hem ti­teln. XC90 är där­med Truck of the Ye­ar 2016, en tung ti­tel som för­mod­li­gen kom­mer att gö­ra mo­del­len än mer po­pu­lär värl­den över, framför allt i USA där den re­dan är Volvos bäst säl­jan­de mo­dell. Nya XC90 rul­lar där­med i för­ra XC90:S hjul­spår. XC90 ge­ne­ra­tion ett ut­sågs näm­li­gen till Truck of the Ye­ar 2003. I den bre­da­re klas­sen Car of the Ye­ar 2016 var det Hon­da Ci­vic som drog det längs­ta strå­et framför de bå­da and­ra fi­na­lis­ter­na Chev­ro­let Ma­li­bu och Maz­da MX-5.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.