Box­s­ter får siff­ror

Bil - - FRAMVAGNEN - TEXT: MATTIAS RA­BE

Ex­akt tju­go år e er pre­miä­ren av Box­s­ter upp­da­te­ras mo­del­len och by­ter namn till 718 Box­s­ter. Sam­ti­digt tap­par mo­torn två cy­lind­rar och kom­pen­se­rar med en tur­bo. I stäl­let för den ti­di­ga­re 2,7-li­tersmo­torn sit­ter nu i stäl­let en 2,0-li­ters­ma­skin som le­ve­re­rar 300 häst­k­ra er och 380 newton­me­ter i grundmodellen 718 Box­s­ter.

I den väs­sa­de ver­sio­nen 718 Box­s­ter S sit­ter en 2,5-li­tersmo­tor med 350 häst­k­ra er och 420 newton­me­ter, 35 häst­k­ra er mer än 3,4-li­tersmo­torn den er­sät­ter, sam­ma e ek­tök­ning gäl­ler även för grundmodellen.

Jäm­fört med si­na fö­re­gång­a­re är de nya mo­to­rer­na även aning­en snå­la­re, 0,69 l/mil för 718 Box­s­ter och 0,73 för 718 Box­s­ter S vil­ket är 0,1 re­spek­ti­ve 0,09 l/mil snå­la­re än ti­di­ga­re. De bå­da mo­del­ler­na är även någ­ra hund­ra­de­lar snab­ba­re än si­na fö­re­gång­a­re och 0-100 km/h av­kla­ras nu på 4,7 re­spek­ti­ve 4,2 se­kun­der om de är ut­rus­ta­de med Pdk-lå­da som er­bjuds som ex­tra­ut­rust­ning. Stan­dard är sex­väx­lad ma­nu­ell lå­da.

Utö­ver de nya mo­to­rer­na har mo­del­len även fått en del ut­se­en­de­mäs­si­ga upp­da­te­ring­ar, bland an­nat nya skär­mar och si­dotrösklar, stör­re lu in­tag bakom dör­rar­na.

Porsche har även för­stärkt brom­sar­na och gett mo­del­ler­na en ny chas­si­in­ställ­ning som ska ge ”spor­ti­ga­re och kör­gla­da­re egen­ska­per”. Nå­got som yt­ter­li­ga­re för­bätt­ras ge­nom att styr­ning­en ska va­ra tio pro­cent mer di­rekt och likt sys­ko­net 911 er­bjuds även Porsches ak­ti­va äd­rings­sy­stem, PASM, som hos S-mo­del­len be­ty­der att bi­len är 20 mil­li­me­ter läg­re. Li­kaså Sport-chro­no er­bjuds vil­ket be­ty­der fy­ra oli­ka körlä­gen, Nor­mal, Sport, Sport Plus el­ler in­di­vi­du­al, lä­gen som nu ma­nö­vre­ras via en pro­gram­väl­ja­re på rat­ten, likt 911 och 918 Spy­der.

Nam­net 718 kny­ter an till Porsches klas­sis­ka täv­lings­vagn från bör­jan av 1960-ta­let som även den ha­de en fyr­cy­lind­rig mo­tor.

Upp­da­te­ra­de Porsche Box­s­ter är här och får tilläggs­nam­net 718 samt fyr­cy­lind­rig tur­bo­mo­tor och upp till 35 häst­k­ra er ex­tra.

Va?! Nya 718 Box­s­ter får fyr­cy­lind­rig mo­tor?! Men lugn al­la pu­ri­ta­ner, den- le­ve­re­rar 35 hk mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.