I8 SPY­DER FÖR­SE­NAD

Bil - - FRAMVAGNEN -

Det ryk­ta­des om att BMW skul­le vi­sa upp pro­duk­tions­ver­sio­nen av i8 Spy­der på tek­nik­mäs­san CES un­der ja­nu­a­ri. Så blev det dock in­te. Den pro­duk­tions­fär­di­ga Spy­der-ver­sio­nen av po­pu­lä­ra i8 får vi vän­ta än­nu li­te läng­re på, en­ligt de se­nas­te upp­gi er­na kom­mer den som ti­di­gast att lan­se­ras un­der 2017, kanske kan det även bli un­der 2018.

När den väl kom­mer så för­vän­tas den få sam­ma hy­brid­driv­li­na som van­li­ga i8, allt­så en 1,5-li­tersmo­tor som med hjälp av el­mo­tor le­ve­re­rar 362 häst­k­ra er.

En even­tu­ell för­kla­ring till för­se­ning­en kan va­ra att BMW pri­o­ri­te­rar and­ra pro­jekt, som bland an­nat Tes­la Mo­del S-kon­kur­ren­ten som tro­ligt­vis kom­mer få nam­net i5.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.