MOR­GAN BÖR­JAR MED EL

Bil - - FRAMVAGNEN -

Mor­gan har med­de­lat att de ska bör­ja till­ver­ka el­bi­lar och hy­bri­der med start 2019. Mär­ket har re­dan ut­veck­lat en el­bil, Mor­gan EV3, som kom­mer de­bu­te­ra på mark­na­den se­na­re i år. Tack va­re ett bi­drag från re­ge­ring­en på sex mil­jo­ner pund för­vän­tar de sig kun­na ut­veck­la fler mo­del­ler med al­ter­na­ti­va bräns­len. För snart fy­ra år se­dan vi­sa­de Mor­gan el­bi­len Plus E. Mor­gans pro­dukt­ut­veck­lings­chef Ste­ve Mor­ris me­nar att pro­jek­tet kom­mer att ”bred­da at­trak­tio­nen för mär­ket och dra till sig nya kun­der på vå­ra nyc­kel­mark­na­der”. Den för­vän­ta­de öka­de e er­frå­gan in­ne­bär även att mär­ket kom­mer att bli tvung­et att öka på sitt ar­bets­lag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.