Till­verk­ning­en av Vol­vo V60 flyt­tas

Bil - - FRAMVAGNEN -

Med den suc­cé som XC90 in­ne­bu­rit och där­med ökad pro­duk­tions­takt, samt att S90 och V90 snart ska bör­ja till­ver­kas i Torslanda på sam­ma band, så bör­jar det bli trångt i fa­bri­ken. Vol­vo har där­för be­slu­tat att V60 ska få rö­ra på sig, mo­del­len ska näm­li­gen flyt­ta till fa­bri­ken i Bel­gi­en. Själ­va slut­mon­te­ring­en kom­mer att ge­nom­fö­ras där medans ka­rosstill- verk­ning­en blir kvar i Gö­te­borg. Det kan bli ak­tu­ellt för V60 att flyt­ta tillbaka i fram­ti­den, men det blir in­te för­rän näs­ta ge­ne­ra­tion har kom­mit till värl­den. Då ba­se­ras den på Volvos nya platt­form kal­lad SPA och de­lar där­med många kom­po­nen­ter med S90, V90 och XC90. I Gent kom­mer Volvos mind­re mo­del­ler att till­ver­kas, ex­em­pel­vis nya 40-se­ri­en som näs­ta år dy­ker upp i form av XC40, för att se­na­re föl­jas av fler 40-mo­del­ler. Bel­gar­na får helt en­kelt ta hand om de bi­lar som byg­ger på Volvos mind­re platt­form CMA, även den flex­i­belt ba­se­rad som SPA. Cma-platt­for­men är ut­veck­lad till­sam­mans med ägar­na Ge­ely och ska ock­så bil­da grund till Ge­ely-mo­del­ler äm­na­de för den ki­ne­sis­ka mark­na­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.