F-ty­pe SVR of­fi­ci­ell

Bil - - FRAMVAGNEN - TEXT: MATTIAS RA­BE

Ja­gu­ar vi­sar upp värsting­en F-ty­pe SVR e er att den läckt ut i för­ra vec­kan. Den är själv­klart både snab­ba­re och star­ka­re än nå­gon­sin ti­di­ga­re.

F-ty­pe SVR blir den förs­ta se­rie­pro­du­ce­ra­de Ja­gu­a­ren till­ver­kad av Spe­ci­al Ve­hic­le Ope­ra­tions, Ja­gu­ars Land Ro­vers prestan­da-av­del­ning (att jäm­fö­ra med ex­em­pel­vis BMW:S M el­ler Mer­ce­des-amg). SVO har ti­di­ga­re satt tän­der­na i bland an­nat Range Ro­ver Sport och F-ty­pe Pro­ject 7, den sistnämnda var en hyll­nings­bil till Ja­gu­ars fram­gång­ar i Le Mans med D-ty­pe un­der 50-ta­let. Pro­ject 7 bygg­des dock en­dast i 250 ex­em­plar.

F-ty­pe SVR är lät­ta­re, star­ka­re och snab­ba­re än van­li­ga F-ty­pe. Kom­plet­ta tek­nis­ka da­ta, till­sam­mans med pris­sätt­ning kom­mer att o ent­lig­gö­ras i sam­band med bil­sa­long­en i Genève, men tack va­re en bro­schyr som läck­te ut i fre­dags via den ne­der­länds­ka hem­si­dan au­to­vi­sie.nl, väl­jer Ja­gu­ar att de­la med sig av mer in­for­ma­tion om bi­len re­dan nu.

Un­der mo­tor­hu­ven sit­ter sam­ma mo­tor som i F-ty­pe R, allt­så en 5,0-li­ters V8, men i Svr-ver­sio­nen le­ve­re­rar den 575 häst­k­ra er och 700 newton­me­ter. Det­ta till­sam­mans med fyr­hjuls­dri lå­ter bi­len kom­ma upp i 100 km/h på ba­ra 3,7 se­kun­der, och ger cou­pén en topp­fart på 322 km/h. I cab­ri­o­le­ten räc­ker det till en topp­fart på 312 km/h. En­ligt läck­ta upp­gi er har mo­torn ett kol­di­ox­id­ut­släpp på 269 gram per kilo­me­ter, och snitt­för­bruk­ning på 1,13 l/mil. F-ty­pe SVR er­bjuds en­dast med åt­taste­gad au­to­mat­lå­da.

I fron­ten ser vi en ny split­ter och nya lu in­tag som lik­nar de på F-ty­pe Pro­ject 7, och som ger ett mer ag­gres­sivt ut­se­en­de än på van­li­ga F-ty­pe. Även på mo­tor­hu­ven sit­ter nya lu in­tag.

Bak sit­ter en ny spoi­ler som är li­ka bred som bi­len, till skill­nad från den lil­la spoi­ler på F-ty­pe R som en­dast täc­ker bak­luc­kans bredd. Spoi­lern på F-ty­pe SVR ju­ste­ras e er has­tig­he­ten, och kan in­ta två oli­ka lä­gen för att för­bätt­ra väg­håll­ning. Först ju­ste­ras den vid 80 km/h, och se­dan yt­ter­li­ga­re vid 113 km/h. Spoi­lern fun­ge­rar li­ka­dant på cab­ri­o­le­ten, men då ju­ste­ras den först vid 64 km/h, och se­dan vid 97 km/h.

För­sälj­ning av F-ty­pe SVR bör­jar un­der som­ma­ren, men den kom­mer allt­så att vi­sas upp re­dan un­der bil­sa­long­en i Genève. Någ­ra pri­ser nns för när­va­ran­de in­te till­gäng­li­ga.

Den bild­skö­ne F-ty­pe får åt­taste­gad au­to­mat­lå­da och 575 hk. Ja­gu­ar tar upp kam­pen mot 911 Tur­bo S.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.