INTELLIGENSKLASS

Bil - - FRAMVAGNEN - TEXT: MATTIAS RA­BE Mo­to­rer, E-klass:

Mer­ce­des pre­sen­te­rar nya E-klass ge­ne­ra­tion W213, en bil som, förutom att va­ra ny, in­ne­hål­ler ”en ny di­men­sion av fö­rar­stöd­sy­stem” plus en mas­sa and­ra tek­nis­ka ny­he­ter. Mer­ce­des går så långt att de kal­lar nya E-klass för klas­sens mest in­tel­li­gen­ta bil.

Nya E-klass bär sam­ma lin­jer och for­mer som se­nas­te ge­ne­ra­tio­nen C- och S-klass. Framför allt C-klass är för­vil­lan­de lik och för den oin­vig­de kom­mer det för­mod­li­gen bli svårt att se skill­nad på de bå­da mo­del­ler­na. In­te­ri­ö­ren har bli­vit lyx­i­ga­re och mer ombonad – och pre­cis som på S-klass har in­fo­tain­mentskär­men (12,3 tum) mitt på in­stru­ment­brä­dan för­e­nats med mä­tar­hu­set (vars skärm även den är på 12,3 tum). Skär­men för na­vi­ga­tion, for­donsin­ställ­ning­ar med me­ra är allt­så in­te fri­ståen­de som på C-klass, nå­got som Mer­ce­des har fått skäll för på oli­ka fo­rum. C-klass lösning känns en­ligt många som ett e er­mon­tage.

W213-ge­ne­ra­tio­nen av E-klass är 492 cen­ti­me­ter lång, med and­ra ord 4 cen­ti­me­ter läng­re än sin fö­re­gång­a­re W212.

Mer­ce­des har stop­pat in en mas­sa ny spän­nan­de tek­nik i nya E-klass. Förutom fö­rar­stöd­sy­stem som kol­li­sions­var­na­re, au­tobroms och var­nings­sy­stem som be­rät­tar för fö­ra­ren om den­na är trött el­ler för ofo­ku­se­rad, nns nya funk­tio­ner som gör bi­len del­vis själv­kö­ran­de. Tek­ni­ken kal­lar Mer­ce­des för Dri­ve Pi­lot och sägs va­ra näs­ta steg mot helt au­to­no­ma (själv­kö­ran­de) bi­lar. Dri­ve Pi­lot hål­ler in­te ba­ra kon­stant av­stånd till fram­för­va­ran­de for­don på vägen, ut­an kan föl­ja e er and­ra for­don i has­tig­he­ter upp till 210 km/h. Fö­ra­ren be­hö­ver var­ken ac­ce­le­re­ra el­ler brom­sa, in­te hel­ler sty­ra så värst myc­ket e ersom Ste­e­ring Pi­lot-sy­ste­met styr bi­len så länge kur­vor­na in­te är för kra iga.

I has­tig­he­ter upp till 130 km/h kan E-klass mer el­ler mind­re kö­ra själv till och med om väg­mar­ke­ring­ar­na är sva­ga el­ler obe nt­li­ga. Bi­lens sy­stem be­räk­nar i stäl­let kör­ning­en ba­se­rat på for­don och and­ra ob­jekt i om­giv­ning­en. På så vis kla­rar sig E-klass för­bi ex­em­pel­vis väg­ar­bets­om­rå­den ut­an att fö­ra­ren ska be­hö­va ta nå­gon stör­re kon­troll över bi­len.

And­ra sy­stem vär­da att näm­na är till ex­em­pel att au­tobrom­sen även fun­ge­rar för kor­san­de tra k, tra kin­for­ma­tions­ut­byte med and­ra for­don ut­om syn­håll (Car-to-x), ärr­styrd par­ke­rings­as­si­stans (via mo­bil­te­le­fo­nen) samt sty­ras­si­stans vid kra iga sid­vin­dar (Cros­swind As­sist) så att bi­len in­te läm­nar kör­ba­nan ofri­vil­ligt.

När nya Mer­ce­des E-klass lan­se­ras är mo­to­ral­ter­na­ti­ven två styc­ken. Ben­sin­driv­na E 200 är på 2,0 li­ter, 184 häst­k­ra er och 300 newton­me­ter. Den för­bru­kar en­ligt Eu-kör­cy­keln 0,59 li­ter per mil vil­ket mot­sva­rar 132 gram per kilo­me­ter. 0-100 km/h gör den på 7,7 se­kun­der.

Die­sel­driv­na E 220 d har även den en slag­vo­lym på 2,0 li­ter men ger 195 häst­k­ra er och 400 newton­me­ter. 0,39 li­ter per mil sägs den för­bru­ka, vil­ket mot­sva­ras av 102 gram kol­di­ox­id per kilo­me­ter. Låg si ra för att va­ra en så pass stor bil. 0-100 km/h av­ver­kas på 7,3 se­kun­der. Fler mo­to­ral­ter­na­tiv kom­mer e er lan­se­ring­en, bland an­nat die­sel­driv­na E 350 d med 3,0 li­ters slag­vo­lym. E 200 ben­sin, 184 hk E 220 d die­sel, 195 hk E 350 d die­sel, 258 hk E 350 e ben­sin+el, 279 hk

Brut­to­pri­set för nya E-klass, allt­så pri­set som gäl­ler för pri­vat­per­so­ner, bör­jar på 389 900 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.