NY GE­NE­RA­TION AV BMW 3 SE­RIE PÅ GÅNG

Bil - - FRAMVAGNEN - Da­gens 3-se­rie

bör­jar bli till åren och en ny ge­ne­ra­tion tar så sak­te­li­ga form. Nu har den nya sik­tats un­der vin­ter­tes­ter up­pe i nor­ra Sve­ri­ge. Bi­len är kra igt maske­rad, så än är det aning­en ti­digt att snac­ka for­mer. Men vis­sa de­tal­jer kan vi re­dan skön­ja, ex­em­pel­vis nju­rar­na i fron­ten som ser li­te stör­re ut än i dag, strål­kas­tar­na som ser an­norlun­da ut och si­do­back­speg­lar­na som mer lik­nar de som sit­ter på nya 7-se­rie.

Av nya 3-se­rie, som kom­mer att an­vän­da sig av sam­ma platt­form som nya 7-se­rie och näs­ta 5-se­rie, kan vi för­vän­ta oss en bil som är nå­got stör­re än da­gens ge­ne­ra­tion, med bland an­nat läng­re ax­elav­stånd och bre­da­re spår­vidd. Tack va­re nya ma­te­ri­al och tek­ni­ker i bi­lens oli­ka kon­struk­tio­ner kan vi se fram emot en 3-se­rie som väger mind­re, men som än­då har för­bätt­rad krock­sä­ker­het.

Un­der hu­ven blir det en bred pa­lett av ben­sin- och die­sel­mo­to­rer med fo­kus på tre- och fyr­cy­lind­rigt, i nå­got el­ler någ­ra fall med elassistans. En rak sexa lär san­no­likt ock­så se da­gens ljus, för­mod­li­gen i en 340i-mo­dell. Yt­ter­li­ga­re en sexa lär ham­na i näs­ta ge­ne­ra­tion M3.

Ge­ne­ra­tion G20 av BMW 3-se­rie vän­tas dy­ka upp nå­gon gång un­der 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.