”Tra­fik­ver­ket tror på fler för­bud, fler ka­me­ror och sänk­ta has­tig­he­ter. Var­för in­te ge tra­fik­pro­pa­gan­dan en ny chans?”

Bil - - FRAMVAGNEN -

Men det var det på E4 längs Norr­lands­kus­ten. Mas­sor. Och många fö­ra­re som in­te är va­na vid lands­vägskör­ning, vin­ter­kör­ning, mör­ker­kör­ning. Bil­kör­ning över­hu­vud­ta­get.

Även här vill folk hål­la sig i mit­ten av vägen, in­te i mit­ten av sin l och ab­so­lut in­te till hö­ger i sin l, ut­an gär­na med väns­ter hjul­par på lin­jen el­ler en bit över. Bi­lens hö­ger­si­da har man ju ing­en koll på, el­ler snö­val­len, så bäst att lig­ga mitt i.

När dess­utom plog­bi­len in­te plo­gar än­da ner mot as­fal­ten, in­te än­da mot räc­ket och in­te ut på vägre­nen, då blir det ju li­te trångt på re­dan sma­la vägar.

Då mås­te man ha koll på bi­lens hö­ger­si­da. Och hål­la till hö­ger. ”För att un­der­lät­ta en om­kör­ning” som det stått i väg­t­ra kför­ord­ning­en sen jag tog kör­kort.

Men nej. Istäl­let dras de bi­lar som jag vill kö­ra för­bi au­to­ma­tiskt mot mit­ten när jag när­mar mig.

Vill fö­ra­ren vi­sa att det är olämp­ligt för mig att kö­ra om? Kanske, jag vet in­te. El­ler så är det nå­got magnetiskt. El­ler ba­ra osä­kert och oru­ti­ne­rat.

Där det är en ligt på va­jer­vä­gen är has­tig­he­ten o a tio el­ler tju­go un­der. På era stäl­len in­te mer än 80 när det står 110 på skyl­ten. Och det är ok för mig. Al­la ska kö­ra i sin takt. Det kan va­ra stock­hol­ma­re med odub­ba­de vin­ter­däck, li­te gam­la och slit­na ock­så, e ersom det ald­rig är vin­ter­väg­lag nu­me­ra. De gör helt rätt, kör in­te for­ta­re än för­hål­lan­de­na tillå­ter.

Men hur kom­mer det sig att när det blir två ligt så ökar has­tig­he­ten till 120? Och mi­na för­sök att kom­ma för­bi är få­fänga. Jag lig­ger kvar sist i kön när det blir en ligt en kilo­me­ter se­na­re, och has­tig­he­ten dras ner till 80 igen.

Om och om igen.

Har de bätt­re däck?

Jag kör rätt fort. Det är ing­et jag skäms för, el­ler för­sö­ker döl­ja. Men jag för­sö­ker i al­la fall an­pas­sa has­tig­he­ten e er för­hål­lan­de­na Där­för blir jag be­kym­rad när and­ra bi­lis­ter kör om mig.

Har de än­nu bätt­re däck än jag? Och bi­lar med än­nu bätt­re kö­re­gen­ska­per? El­ler är de helt en­kelt skick­li­ga­re fö­ra­re än jag? Jo, det går ju in­te att ute­slu­ta.

Men än­då. En ung kil­le i förs­ta ge­ne­ra­tio­nen Saab 9-3, med er­känt us­la kö­re­gen­ska­per. Full fart för­bi strax in­nan vägen smal­nar av till ett kör­fält. En li­ka ung kvin­na i en li­te äld­re Toyo­ta Ya­ris, med su­per­kort av­stånd mel­lan hju­lax­lar­na och kanske in­te an­tisladd­sy­stem. Snabbt för­bi på en sträc­ka med ym­nigt snö­fall och usel sikt. Och en Au­di med hyr­släp från en bätt­re Stock­holms­för­ort och en man­lig fö­ra­re i me­del­ål­dern med fru och barn, kanske med fyr­hjuls­dri och al­la sy­stem, men knap­past på slä­pet. Raskt för­bi. Jag såg ho­nom ald­rig igen. Så det gick väl bra.

En del bi­lar har kom­bins he­la bakru­ta full med plast­kas­sar, ba­gar och an­nan vin­ter­pack­ning. Men bakru­tan som är så bra att titta ge­nom (om man har back­spe­gel). Var­för in­te pac­ka li­te mer om­sorgs­fullt och kanske slip­pa noll bak­åt­sikt? Jo, visst är yt­ter­speg­lar­na bra, men in­ner­spe­geln är än­nu bätt­re. Att titta i

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.