MITSUBISHI OUT­LAN­DER PHEV

Bil - - TEST -

Suc­cé med för­månsvär­de

Det är ba­ra att gra­tu­le­ra Mitsubishi. Ma­ke till ng­er­topps­käns­la, trend­käns­lig­het el­ler tur har väl knap­past skå­dats i bil­värl­den se­dan Maz­da dräm­de till med sin dun­der­suc­cé Mi­a­ta i bör­jan av nit­ti­o­ta­let.

In­nan Out­lan­der-suc­cén sål­de Mitsubishi om­kring 3 500 bi­lar per år i Sve­ri­ge, 2014 ha­de man ökat för­sälj­ning­en till drygt 5 000 bi­lar. Se­dan lan­se­ring­en har Mitsubishi Sve­ri­ge sålt he­la 4 400 ex­em­plar av Out­lan­der PHEV. Det är si ror som många i bran­schen är av­und­sju­ka på.

Ska man va­ra av­und­sjuk på al­la som åker runt i Out­lan­der PHEV? Om man räk­nar på det så, ja, det ska man nog. An­led­ning­en till Mitsubishis enor­ma suc­cé är den för­del­ak­ti­ga eko­no­min. Out­lan­der PHEV är en stor, rym­lig och fyr­hjuls­dri­ven suv med ett för­månsvär­de som en be­tyd­ligt mind­re och bil­li­ga­re bil. E ersom den är en ladd­hy­brid får den ett lågt för­månsvär­de, som ham­nar på om­kring 1 800 kro­nor i må­na­den för en tjäns­te­bils­fö­ra­re. Det gör den till och med bil­li­ga­re att kö­ra än en Da­cia Dus­ter som tjäns­te­bil.

Eko­no­min är till­ta­lan­de, men på många and­ra sätt kan Out­lan­der in­te mä­ta sig med kon­kur­ren­ter­na. Även om den ck nytt ut­se­en­de till mo­dellår 2015 så har kon­struk­tio­nen hängt med se­dan 2012. Tyd­li­gas­te teck­net på att in­te­ri­ö­ren är föråld­rad är att el­hiss­knap­par­na i dörr­si­dor­na in­te är be­lys­ta. Fram­åt kväll­ning­en får man fam­la i mörk­ret e er rätt knapp. Out­lan­der har ny­li­gen fått ett om­fat­tan­de an­sikts­ly som ut­vär­tes gav en ny front och bak­del. In­vär­tes är ny­he­ter­na mind­re på­tag­li­ga.

Snål in­red­ning

Jus­ter­må­nen på rat­ten är li­ka kort som på nit­ti­o­tals­bi­lar, pek­skär­men som styr na­vi­ga­tor och ste­reo med me­ra är svår­job­bad och omo­dern och man sit­ter fak­tiskt in­te så bra som man bor­de gö­ra i en så här stor bil. Sto­lar­na är in­te upp­bygg­da som hos Volks­wa­gen och Vol­vo och har märk­ligt snål jus­ter­mån. Vi lyc­kas till ex­em­pel in­te sit­ta så upp­rätt med ryg­gen som vi vill, vi når max­lä­get fram­åt. Det är väl­digt ovan­ligt. Par­ke­rad känns Out­lan­der PHEV som en nit­ti­o­tals­bil men så fort man bör­jar rul­la mär­ker man att driv­li­nan är mo­dern, och rik­tigt bra. Fram­hju­len drivs av en fyr­cy­lind­rig ben­sin­mo­tor som får un­der­stöd av en 82 häs­tar stark el­mo­tor, mon­te­rad bred­vid ben­sin­mo­torn. Bak­hju­len drivs kon­stant av en li­ka­dan el­mo­tor. Att helt kopp­la bort ben­sin­mo­torn går in­te, ibland be­hövs den för att vär­ma ku­pén. Det nns ing­et elekt­riskt körlä­ge, ba­ra ett Eco-lä­ge.

Out­lan­der är allt­så kon­stant fyr­hjuls­dri­ven, även om bak­hju­len in­te kan få li­ka myc­ket kra som fram­hju­len. 4Wd-sy­ste­met he­ter Mul­ti-mo­de etrans­mis­sion och är ut­veck­lat av GKN Dri­ve­li­ne i Kö­ping. Vi upp­le­ver ald­rig nå­gon för­dröj­ning el­ler tvek­sam­het, Out­lan­dern dri­ver på al­la fy­ra hjul oav­sett ladd­ning i bat­te­ri­er­na.

Li­ti­umjon­bat­te­ri­et är stort, 12 kwh, och ger Out­lan­dern längst el­räck­vidd i testet. Vi tar oss drygt fy­ra mil med ful­lad­da­de bat­te­ri­er i noll­gra­digt slaskvä­der. Det är in­te så myc­ket säm­re än den upp­giv­na el­räck­vid­den på 5,2 mil. Out­lan­ders to­ta­la räck­vidd är det säm­re med. E ersom bensin­tan­ken har mins­kats från 64 till 45 li­ter kom­mer man in­te så långt. Med vår upp­mät­ta test­för­bruk­ning på 0,81 l/mil blir den to­ta­la räck­vid­den knappt 60 mil.

Mind­re ba­ga­geut­rym­me

Lastut­rym­met är i prin­cip in­takt, gol­vet är höjt 19 mil­li­me­ter längst in mot bak­sä­tet. Det be­ty­der att ba­ga­geut­rym­met sväl­jer 463 låd­li­ter i stäl­let för 477 li­ter som i van­li­ga Out­lan­der. Det kan vi le­va med, även om bak­sä­tet in­te är rik­tigt li­ka be­kvämt som i jämn­sto­ra bi­lar.

Out­lan­der är en i grun­den högst me­di­o­ker suv, det vi­sas in­te minst av den näs­tan tvär­dö­da för­sälj­ning­en av ben­sin- och die­sel­ver­sio­ner­na. Men som ladd­hy­brid blir den nå­got helt an­nat. Mix­en av el och ben­sin känns väl­digt so sti­ke­rad och vi gil­lar sär­skilt ”väx­el-padd­lar­na” på rat­ten som man in­te an­vän­der för att väx­la ut­an i stäl­let stäl­ler in brom­sk­ra åter­vin­ning­en med i fem steg. I lä­get B5 (bra­ke 5) be­hö­ver man säl­lan an­vän­da fot­brom­sen, det räc­ker att släp­pa upp ga­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.