VOLKS­WA­GEN GOLF GTE

Bil - - TEST -

och med Gte-knap­pen in­tryckt kan man in­bil­la sig att man kör en sport­bil.

I Gte-lä­get ger både ben­si­noch el­mo­tor full kra . El­mo­torn på 102 häst­k­ra er kan dri­va bi­len på egen hand i has­tig­he­ter upp till 130 km/h, men för att få full prestan­da mås­te man lå­ta ben­sin­mo­torn va­ra med. I Gte-lä­get blir dess­utom styr­ning­en tyng­re och mo­tor­lju­det mul­li­ga­re (på elektro­nisk väg via hög­ta­lar­na). I he­le­lekt­ris­ka lä­get e-mo­de blir det för­stås knäpp­tyst, men det går in­te så myc­ket lång­sam­ma­re, Gol­fen häng­er med bra när den körs på el.

Golf GTE är en­dast fram­hjuls­dri­ven då el­mo­torn sit­ter inkaps­lad i väx­ellåds­hu­set. Väx­ellå­dan är en sex­väx­lad Dsg-en­het med tre kopp­ling­ar i stäl­let för två. Un­der kör­ning­en be­ter den sig pre­cis som en van­lig Dsg-lå­da, det vill sä­ga li­te ryc­kigt i låg fart och vid back­ning, men mjukt och över­ty­gan­de i fart.

Golf GTE var ti­digt ute på ladd­hy­brid­mark­na­den när den lan­se­ra­des un­der 2014 men vi­sar inga ål­ders­tec­ken. Det be­ror på att Golf-kon­struk­tio­nen från bör­jan är ut­for­mad för att ha plats för ett stort bat­te­ri­pack. Li­ti­umjon­bat­te­ri­er­na får plats un­der det or­di­na­rie last­gol­vet och in­kräk­tar var­ken på ba­ga­ge­el­ler ku­péut­rym­me. En Golf GTE är allt­så pre­cis li­ka rym­lig som en van­lig Golf, vil­ket in­ne­bär att tre vux­na kan sit­ta bak och att även en barn­fa­milj kan få med sig pack­ning­en.

Elekt­risk vär­me

I mot­sats till Pri­us har Golf GTE ett se­pa­rat vär­me­e­le­ment som kan vär­ma upp ku­pén även när ben­sin­mo­torn är av­stängd. Me­dan Pri­us mås­te star­ta ben­sin­mo­torn för att vär­ma si­na pas­sa­ge­ra­re, kan Golf GTE rul­la helt tyst och gö­ra det sam­ma. Att hål­la 22 gra­der i ku­pén kos­tar ett an­tal kilo­me­ter i räck­vidd, men det kanske det kan va­ra värt om man ab­so­lut vill kö­ra elekt­riskt.

Likt få and­ra har Golf GTE för­må­ga att helt by­ta skep­nad – från tyst el­bil till mor­ran­de GTI (Ja, vi vet att det är fus­k­ljud men lå­ter oss lu­ras). Men kanske bor­de Volks­wa­gen ha to­nat ned Gti-stu­ket en aning. Mås­te den va­ra så snabb? 1,4-li­ters­ben­si­na­ren ha­de in­te be­hövt va­ra så hårt tur­bo­lad­dad. Var­för pri­o­ri­te­ras in­te läg­re för­bruk­ning? Vi skul­le vil­ja se Golf i ett van­ligt ladd­hy­bridut­fö­ran­de, ut­an spor­tig Gte-touch.

Störs­ta frå­ge­teck­net snirk­lar sig runt pri­set.

373 500 kro­nor i grundpris är på tok för högt och far­ligt nä­ra stör­re sys­ko­net Pas­sat GTE som med sitt för­hål­lan­de­vis lå­ga pris lär stjä­la kun­der från Golf GTE som go­dis från en lil­le­bror.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.