VOL­VO V60 D5 TWIN ENGINE

Bil - - TEST -

Även i ba­ga­geut­rym­met blir det tyd­ligt att V60 D5 Twin Engine är en hy­brid mel­lan gam­malt och nytt. E ersom V60 kon­stru­e­ra­des med hy­bridd­ri i åtan­ke har den in­te rik­tigt plats för bat­te­ri­er­na. I V60 sit­ter li­ti­umjon­bat­te­ri­er­na ovan­på ba­kax­eln och hö­jer last­gol­vet. I en van­lig V60 mä­ter vi till 66 cen­ti­me­ters last­höjd. I V60 D5 Twin Engine är sam­ma mått en­dast 58 cen­ti­me­ter.

Verk­li­gen ”All Whe­el Dri­ve”

När vi mä­ter räck­vid­den på eldri mär­ker vi en ovän­tad egen­het hos Vol­von. E ersom V60 an­vän­der två oli­ka mo­to­rer för att dri­va fram- re­spek­ti­ve ba­kax­el kan den va­ra fram-, bak- och fyr­hjuls­dri­ven. När vi stäl­ler driv­li­nan i Pu­re-lä­ge (el) ar­be­tar en­dast el­mo­torn och då är bi­len bak­hjuls­dri­ven. Vil­ket blir högst på­tag­ligt i ha­la och bran­ta upp­förs­bac­kar då V60 tar oss li­te på säng­en ge­nom att dan­sa med bak­vag­nen. Så här har en Vol­vo in­te be­tett sig se­dan nit­ti­o­ta­let.

När vi är fär­di­ga med räck­vidds­testet kom­mer näs­ta över­rask­ning. E ersom bat­te­ri­er­na är tom­ma har Vol­von bli­vit fram­hjuls­dri­ven. Vi för­sö­ker tvinga driv­li­nan till Awd-lä­ge men får upp ett fel­med­de­lan­de som sä­ger att ladd­ning­en/tem­pe­ra­tu­ren är för låg. Om den sista bi­ten på re­san krä­ver fyr­hjuls­dri kan det allt­så va­ra bra att spa­ra li­te ladd­ning ge­nom att knap­pa in körlä­get Sa­ve.

Pre­cis som Mitsubishin sak­nar Vol­von kar­da­nax­el. Mitsubishi kan dock ut­lo­va kon­stant fyr­hjuls­dri e ersom Out­lan­der har en el­mo­tor även på fram­ax­eln. Vol­vo an­vän­der sam­ma typ av elekt­ris­ka fyr­hjuls­dri ssy­stem som Mitsubishi men pre­ste­rar allt­så in­te på sam­ma sätt. V60 D5 Twin Engine har vis­ser­li­gen ing­en Awd-logga men bi­len mark­nads­förs som fyr­hjuls­dri­ven.

Då tyc­ker vi att möj­lig­he­ten till fyr­hjuls­dri all­tid ska nnas. Bat­te­ri­er­na bor­de all­tid spa­ra en skvätt el så att bak­hju­len kan kopp­las in.

Vol­vo har up­pen­bar­li­gen pri­o­ri­te­rat prestan­da. V60 D5 Twin Engine är stark och snabb. Och tung. I gott säll­skap med Out­lan­der väger V60 in på dry­ga två ton. Det gör att ac­ce­le­ra­tio­nen in­te blir så myc­ket bätt­re än de sva­ga­re, men lät­ta­re, Vw-hy­bri­der­na.

Im­ma i Pu­re-lä­get

V60 D5 Twin Engine har både en die­sel­vär­ma­re och ett Ptc-vär­me­e­le­ment och vi upp­le­ver ald­rig någ­ra svå­rig­he­ter att hål­la vär­men i ku­pén. Men i det el­driv­na Pu­re-körlä­get bil­das det snart im­ma på framru­tor­na och det är först när die­sel­mo­torn star­tar som im­man för­svin­ner.

V60 var en av de förs­ta bi­lar­na som kon­ver­te­ra­des till ladd­hy­brid och var länge en­sam i Eu­ro­pa om att kom­bi­ne­ra kom­bi­ka­ross med ladd­hy­brid­tek­nik. Sam­ti­digt som Vol­vo ska ha he­der för det har det bli­vit tyd­ligt att V60 D5 Twin Engine in­te kan kon­kur­re­ra med de bäs­ta i ladd­hy­bridseg­men­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.