SAM­MAN­FATT­NING

Bil - - TEST -

Den die­se­lo­san­de or­kan som blås­te upp kring Volks­wa­gen un­der hös­ten kom­mer för­mod­li­gen att få långt­gå­en­de e ek­ter på bil­värl­den. En av dem är att ladd­hy­bri­der­na får en skjuts fram­åt. Fö­re­tag som ti­di­ga­re köpt snå­la die­sel­bi­lar till si­na bil ot­tor kan myc­ket väl tän­kas väl­ja ladd­hy­bri­der i stäl­let. Trend­käns­ligt? Ja­visst! Ve­ten­skap­ligt grun­dat? Knap­past. För en tjäns­te­bils­fö­ra­re går det dock snabbt att räk­na hem en ladd­hy­brid­bil som vis­ser­li­gen kos­tar fö­re­ta­get myc­ket peng­ar.

Men även en pri­vat­per­son bör över­vä­ga en ladd­hy­brid. Med rätt för­ut­sätt­ning­ar, det vill sä­ga kor­ta kör­sträc­kor och möj­lig­het till ladd­ning hem­ma och på ar­bets­plat­sen, kan man åka rik­tigt bil­ligt. Fle­ra av oss i test­la­get skul­le få i stort sett noll bräns­le­kost­nad om vi kör­de ladd­hy­brid till och från ar­be­tet.

Ing­en av oss i test­la­get vill dock kö­ra Pri­us Plug-in. Mo­del­len är för­vis­so gam­mal och på väg att by­tas ut, men vi tror in­te att det är ål­dern som är pro­ble­met. Toyo­ta har helt och hål­let bort­sett från att många bil­fö­ra­re är just fö­ra­re, in­te åka­re. Utö­ver tyst gång i stads­t­ra k, bra benut­rym­me bak och låg bräns­le­för­bruk­ning nns det ingen­ting som loc­kar med Pri­us.

Vol­vo V60 D5 Twin Engine loc­kar dä­re­mot med kra , prestan­da och be­hag­lig för­armil­jö. Men var­för så dyr? Grund­pri­set på 469 000 kro­nor är minst 60 000 kro­nor för högt. V60 får väl­digt svårt att kon­kur­re­ra med sitt höga pris, och sin gam­la die­sel­mo­tor. 2,4-li­ters­die­seln fram­står som väl­digt otidsen­lig när den pa­ras med en ljud­lös och stark el­mo­tor. Vi stäl­ler oss dess­utom frå­gan­de till fyr­hjuls­dri en som ba­ra fun­ge­rar när det nns ladd­ning i bat­te­ri­er­na. Och tänk på vil­ket körlä­ge du väl­jer – det kan för­änd­ra bi­lens vägupp­trä­dan­de helt och hål­let.

Med Golf GTE har Volks­wa­gen byggt en un­der­hål­lan­de ladd­hy­brid. Pre­cis som i Pas­sa­ten kan mo­tor­lju­det bli mus­tigt (me­delst hög­ta­lar­fusk) men vi kör helst Golf GTE ljud­löst i el­lä­ge. Gol­fens störs­ta pro­blem är att Pas­sat GTE in­te är dy­ra­re. Pris­skill­na­den mel­lan Golf GTE och Pas­sat GTE är en­dast 36 000 kro­nor (+10 000 kr för Sportscom­bi). Det gör det lätt för oss att läg­ga Gol­fen åt si­dan.

Mitsubishi Out­lan­der PHEV väx­te un­der he­la test­pe­ri­o­den. I bör­jan ha­de vi svårt att kom­ma över­ens med den då­li­ga kör­ställ­ning­en, den omo­der­na in­te­ri­ör- en, den ir­ri­te­ran­de lång­sam­ma elekt­ris­ka bak­luc­kan och den ving­li­ga styr­ning­en. Ju mer vi kör Out­lan­der desto mer im­po­ne­ra­de blir vi dock av driv­li­nan. Mitsubishi har lagt bat­te­ri­er­na där de hör hem­ma (i mit­ten av bi­len) och sat­sat på en på­kostad lösning med två el­mo­to­rer för att gö­ra bi­len kon­stant fyr­hjuls­dri­ven. Dessvär­re li­der Out­lan­der av Ja­pan­syndro­met – bi­lar­na skep­pas hit i oli­ka ut­fö­ran­den vil­ket gör det omöj­ligt att ploc­ka rus­si­nen i till­valska­kan. Vill du ha en bil med el­sto­lar? Då kos­tar det 60 000 kro­nor ex­tra e ersom du mås­te kö­pa en bil med Bu­si­ness Nav-pa­ket. Väl­digt få kom­mer att nöja sig med en stan­dard­ut­rus­tad Out­lan­der för 409 900 kro­nor. 469 900 kro­nor är ett mer verk­lig­hets­an­pas­sat pris och då får eko­no­min sig en törn.

Knapp för­del Pas­sat

Om fyr­hjuls­dri in­te är ett mås­te tyc­ker vi att Volks­wa­gen Pas­sat GTE är den bäs­ta ladd­hy­bri­den just nu. Den går en hård match mot Out­lan­der PHEV men vin­ner på ett be­tyd­ligt mo­der­na­re ut­fö­ran­de, mer so sti­ke­ra­de kö­re­gen­ska­per och rim­li­ga­re pris­sätt­ning på e ertrak­ta­de till­val. Mitsubishi och Vol­vo har re­dan ta­git många fö­re­tagskun­der med si­na ladd­hy­bri­der. Nu tror vi att Pas­sat GTE kom­mer att hit­ta många nya. Pas­sat är en i grun­den bra bil som in­te blir säm­re i och med hy­bri­dan­pass­ning­en. För­hands­tip­pad testvin­na­re som in­te be­svi­ker.

Volks­wa­gen Pas­sat GTE är bäs­ta va­let i det­ta test.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.