Drö­na­re

Bil - - KONSUMENT -

en­bart an­vänd­ning be­grän­sad till ett lo­kalt om­rå­de som gäl­ler. För stör­re upp­drag krävs stör­re drö­na­re, vil­ket både Ki­na och Mel­la­nöstern vi­sat in­tres­se för, sä­ger Mi­kael Hult.

Oli­ka ty­per

An­vänd­nings­om­rå­de­na för drö­na­re hos po­li­sen är många. Pre­cis som det nns oli­ka ty­per av an­vänd­nings­om­rå­den nns det även oli­ka ty­per av drö­na­re. Den svens­ka po­li­sen köp­te ti­di­ga­re i år in tre quadcopt­rar som skul­le tes­tas i spa­ning­s­och in­sats­verk­sam­het. De in­såg då hur vär­de­ful­la drö­na­re kan va­ra i ar­be­tet och val­de allt­så att på­bör­ja en upp­hand­ling av er.

– Min vi­sion är att den här ty­pen av sy­stem ska nnas på al­la stör­re rädd­nings­sta­tio­ner. Vid oli­ka sam­hälls­si­tu­a­tio­ner ska drö­na­ren bli ett na­tur­ligt in­slag i hjälp- och spa­nings­ar­be­tet. Jag tror att vi är på väg åt det här hål­let, med obe­man­na­de far­kos­ter. Med vå­ra drö­na­re, som är en typ av fö­rar­lö­sa helikoptrar, kan vi yga in­om en ra­die på 20 mil och i upp till sex tim­mar. Det­ta ger sto­ra möj­lig­he­ter. Po­li­sen skul­le kun­na in­spek­te­ra många ty­per av om­rå­den där il­le­ga­li­tet kan fö­re­kom­ma, så som ex­em­pel­vis tjuv ske, smugg­ling och in­te minst tra k, sä­ger Mi­kael Hult.

För­de­lar­na med fö­rar­lö- sa far­kos­ter är många, men framför allt är det kost­nadse ek­tivt jäm­fört med van­li­ga helikoptrar och ger möj­lig­het att ope­re­ra i far­li­ga­re mil­jö­er än vad en van­lig he­li­kop­ter kla­rar av. Re­gel­ver­ket här i Sve­ri­ge har hal­kat e er och gör där­för att det i dags­lä­get är svårt att an­vän­da drö­na­re. 2017 vän­tas ett nytt re­gel­för­slag som ska un­der­lät­ta an­vän­dan­det.

Bra vid e er­sök

Per Engström, vid po­li­sens ut­veck­lings­cent­rum i Stock­holm, ser även han många oli­ka möj­lig­he­ter med an­vän­dan­det av drö­na­re i verk­sam­he­ten.

– I förs­ta hand kom­mer drö­na­re va­ra ak­tu­el­la för hjäl­pin­sat­ser el­ler vid e er­sök av för­svun­na per­so­ner, men det nns sto­ra möj­lig­he­ter för drö­na­re även in­om tra ken. Vi skul­le kun­na över­va­ka tra klä­get och när­va­ra vid olyc­kor. Vi skul­le ock­så kun­na an­vän­da drö­na­re som en hjälp vid tra k- och has­tig­hets­kon­trol­ler. Då skul­le vi kun­na ge po­li­ser­na på mar­ken en för­var­ning om vad som är på gång, sä­ger Per Engström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.