Hop­pas

Bil - - PROVKÖRT -

Sam­ma driv­li­nor

Sto­lar­na har skön stopp­ning. Ovan­ligt i klas­sen är att bak­sä­tet i grun­den är upp­byggt som två få­töl­jer. Visst kan tre per­so­ner sit­ta i bredd, men då sit­ter man på det som skul­le ha gett si­d­o­stöd.

Driv­li­nor­na är de­sam­ma som på ut­gå­en­de mo­dell­se­ri­en. Fem oli­ka mo­to­ral­ter­na­tiv står på me­nyn, al­la fyr­cy­lind­ri­ga. Två die­sel på 110 re­spek­ti­ve 130 häst­k­ra er. Mins­ta ben­sin­mo­torn är på 1,2 li­ter och nns med två e ektut­tag, 110 re­spek­ti­ve 130 häst­k­ra er. Topp­mo­del­len Mégane GT har en 1,6 li­ters ben­sin­mo­tor på 205 häst­k­ra er och en sex­väx­lad dub­bel­kopp­lings­lå­da. Re­nault tror att de­ras stor­säl­ja­re blir 1,2 li­ters-mo­del­len på 130 häst­k­ra er. En ti­dig sig­nal om att de esta i bran­schen tror på en come­back för ben­sin­mo­to­rer i Gol las­sen. Många för­ut­spår en kra igt da­lan­de die­se­lan­del de kom­man­de fem åren. Ben­sin­mo­to­rer­na är bil­li­ga­re att till­ver­ka, nö­jer sig med enkla­re av­gasre­ning och har bli­vit rik­tigt snå­la.

Men det är in­te mo­torn som är ny i Mégane. När jag kör ut från yg­plat­sen i Lis­sa­bon är det förs­ta som slår mig den sto­ra bild­skär­men. Men till skill­nad från Peu­geot har Re­nault – tack och lov – av­hål­lit sig från att in­te­gre­ra kli­ma­tin­ställ­ning­ar­na i bild­skärmsme­nyn. I stäl­let kan jag vri­da på två re­jä­la vred tills

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.