M

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: FOTO:

MI­KAEL STJER­NA

RE­NAULT éga­ne har hal­kat e er och bli­vit om­sprung­en av Opel Ast­ra, Sko­da Octa­via, Peu­geot 308 och Ford Focus. Just där­för är nya Mégane väl­digt e er­läng­tad av Re­nault­han­deln och en väl­digt vik­tig

Allt är nytt när Re­nault Mégane gör ett ge­ne­ra­tions­ski e. In­te en plåt­bit är ge­men­sam med fö­re­gång­a­ren och nu hop­pas fö­re­ta­get att de har en bli­van­de suc­cé på rull.

lan­se­ring för bo­la­get.

Re­nault Mégane har in­te ba­ra bli­vit bred, den är ock­så läng­re och mä­ter nu 4,36 me­ter, drygt sex cen­ti­me­ter mer än fö­re­gång­a­ren. Hjul­ba­sen har för­längts med knappt tre cen­ti­me­ter sam­ti­digt som bak­re över­häng­et har kor­tats med drygt två cen­ti­me­ter. Tom­rum­met i hjul­hu­sen mel­lan däck och skärm­kant har mins­kats.

Ut­rym­me­na är nor­ma­la för klas­sen. Bak­sä­tet er­bju­der rik­tigt bra hu­vud­höjd, men in­te li­ka över­sval­lan­de benut­rym­me. Ba­ga­geut­rym­met är en sva­ga­re punkt, där man mås­te ly a ba­ga­get över en gans­ka hög trös­kel. Last­gol­vet blir hel­ler in­te plant när bak­sä­tet fälls ned.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.