På en me­ga-hit

Bil - - PROVKÖRT -

öns­kad tem­pe­ra­tur är in­ställd. Visst, det är gammel­dags – men det fun­ge­rar fak­tiskt bäst så.

Dä­re­mot kan jag i prin­cip stäl­la in allt an­nat i he­la värl­den på den sto­ra bild­skär­men. Gas­re­spons, väx­lings­punk­ter om jag kör en bil med au­to­mat­lå­da, och fem oli­ka fär­ger på ku­pé­be­lys­ning­en – röd, li­la, grön, blå el­ler brun. Visst fun­ge­rar in­ställ­nings­möj­lig­he­ter­na bra, men jag har svårt att se vil­ket be­hov Re­nault till­freds­stäl­ler med sin nya ”mul­ti-sen­se”-tek­nik. Jag har ald­rig hört nå­gon kla­ga på att han in­te kan ly­sa upp ku­pén i färgspra­kan­de li­la. Och funk­tio­nen ”svär­mor ti­di­ga­re­läg­ger hem­re­san e er jul” är fort­fa­ran­de in­te fär­dig­ut­veck­lad.

Hy­brid­die­sel på gång

På vägen är Re­nault Mégane ing­en stör­re sen­sa­tion. Den gör det man för­vän­tar sig. Jag prov­kör den 130 häst­k­ra er star­ka die­sel­mo­torn som jag tyc­ker gör ett bra jobb. Med ma­nu­ell lå­da ska den dra 0,4 li­ter per mil en­ligt Eu-nor­men. Mer spän­nan­de är den hy­brid­die­sel som kom­mer 2017. Med den lo­var Re­nault att man kom­mer un­der 0,3 li­ter per mil i kör­cy­keln. Nå­gon ladd­hy­brid är dä­re­mot in­te på gång.

Den 205 häst­k­ra er star­ka Gt-mo­del­len bju­der på en an­nan kör­upp­le­vel­se, men jag vet är­ligt ta­lat in­te om den är att fö­re­dra. Se­ri­e­mäs­sigt kom­bi­ne­ras GT med Re­naults sjuste­ga­de dub­bel­kopp­lings­lå­da. Väx­lings­job­bet ut­förs mjukt men kanske in­te klas­s­nab­bast. Gt-mo­del­len pre­sen­te­ras som en fa­mil­je­dug­lig pre­stan­da­mo­dell ut­an am­bi­tio­ner på ra­cing. Men chas­sit är hårt av­stämt, pre­cis som på sto­re­bror Ta­lis­man vi­da­re­be­ford­rar tor­sions­ax­eln var­je ojämn­het di­rekt från as­falt till skin­ka. Gt-mäs­sigt, men kanske i job­bi­gas­te la­get. Gt-ver­sio­nen har

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.