H

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: FOTO:

RO­BIN TÖRN­ROS

TOYO­TA

ybrid­driv­li­nan som be­står av en 2,5-li­ters fyr­cy­lind­rig ben­sin­mo­tor, samt två el­mo­to­rer, är näm­li­gen ex­akt sam­ma som sit­ter i ku­si­nen Lex­us NX 300h. Ben­sin­mo­torn som le­ve­re­rar 155 häst­k­ra er får

Fram tills nu har hy­brid­driv­li­nor ba­ra er­bju­dits till mo­del­ler i mind­re stor­leks­klas­ser så som Ya­ris, Au­ris och Pri­us. Men nu kom­mer även Toyo­ta RAV4 i en hy­brid­ver­sion.

ex­tra skjuts tack va­re el­mo­to­rer­na och den to­ta­la e ek­ten upp­går till 197 häst­k­ra er.

Som be­kant är instegs­ver­sio­nen av Lex­us NX 300h en­dast fram­hjuls­dri­ven vil­ket även RAV4 är, men Toyo­ta Sve­ri­ge har be­slu­tat att en­dast sa­lu­fö­ra den fyr­hjuls­driv­na ver­sio­nen. Därav de dubb­la el­mo­to­rer­na, en fram och en bak. De drivs av ett nic­kelme­tall­hyd­rid­bat­te­ri på 1,52 kwh, och på egen hand ska de kla­ra av att dri­va bi­len i upp till två kilo­me­ter. Men då krävs det att fö­ra­ren har en lätt gas­fot då max­far­ten för eldri är 45 km/h. Men el­mo­to­rer­na kan även au­to­ma­tiskt ta över dri en i hög­re far­ter om be­last­ning­en är låg. Bat­te­ri­et är mon­te­rat un­der bak­sä­tet vil­ket be­ty­der att det in­te in­kräk­tar på ba­ga­geut­rym­met.

I ba­ga­geut­rym­met går det in från 501 li­ter, räk­nat upp till in­syns­skyd­det, och med bak­sä­tes­ryg­gar­na fäll­da las­tar RAV4 1 633 li­ter. Un­der ba­ga­ge­rums­gol­vet nns även ut­rym­me för yt­ter­li­ga­re li­te pry­lar.

Jäm­förd med sin ku­sin NX 300h är lik­he­ter­na många och rent krasst är det i stort sett sam­ma bil, bort­sett från Lex­us ”lyx­i­ga­re” image. Men ur både prak­tiskt och eko­no­miskt per­spek­tiv är RAV4 det vet­ti­ga­re va­let.

Start­pris för RAV4 lig­ger på 324 900 kro­nor vil­ket är 44 000 kr bil­li­ga­re än den ben­sin­driv­na Lex­u­sen med sam­ma ut­rust­ningsni­vå. Skul­le du be­stäl­la en ful­l­ut­rus­tad RAV4 Hy­brid kos­tar det dig 358 900 kr vil­ket än­då är 3 000 kr bil­li­ga­re än den fram­hjuls­driv­na instegs­ver­sio­nen av NX 300h.

”Keen look”

Kör­mäs­sigt kräng­er RAV4 en del i kur­vor­na och styr­käns­lan är av­slapp­nad, men jäm­fört med Maz­da CX-5 lig­ger RAV4 i lä. Det be­ror så klart på vad fö­ra­ren fö­re­drar för sorts kör­ning, och Maz­da er­bju­der som be­kant ing­en hy­brid­ver­sion av CX-5.

Toyo­ta ut­lo­var en snitt­för­bruk­ning på cir­ka 0,50 li­ter per

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.