A

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: FOTO:

PEO KJELL­STRÖM

OPEL

dam Opel grun­da­de fö­re­ta­get som han gav sitt namn. Han ck fem sö­ner där den älds­te, Karl, nu får ge den­na bil sitt namn. Pro len i gril­len fram lik­nar för öv­rigt

Opel Cor­sa har va­rit fram­gångs­rik när det gäl­ler att ka­pa åt sig mark­nads­an­de­lar i B-seg­men­tet. Kan Karl lyc­kas med sam­ma be­dri i det tu a A-seg­men­tet? Pri­set är det rät­ta men peng­ar är in­te allt.

Karl Opels mu­stasch och det är ing­en till­fäl­lig­het.

Jag kan för­stå lo­gi­ken hos Opel att dö­pa mo­del­ler till Adam och Karl (även om han egent­li­gen sta­va­de Carl) men för­lå­ter dem in­te för att de här mis­sa­de chan­sen att åter­upp­ta mo­dell­nam­net Kadett.

El­ler, jo, kanske. En ny Kadett ha­de för­tjä­nat bätt­re.

Om man ser till pris­lis­tan ver­kar Opel Karl myc­ket pris­värd med ett in­gångs­bud på 99 900 kro­nor vil­ket ju är ett kanonpris.

Men den bi­len tor­de du ald­rig se på ga­tan och den nns in­te som la­ger­bil ut­an mås­te be­stäl­las.

Den sak­nar ra­dio, kli­matan­lägg­ning, har fy­ra sitt­plat­ser, rat­ten är in­te juster­bar i nå­gon ledd, si­do­fönst­ren ve­vas ned och upp och så vi­da­re. Visst, nå­gon själv­plå­ga­re kom­mer sä­kert att be­stäl­la hem en Es­sen­tia som den he­ter men får då räk­na med att be­hål­la den li­vet ut e ersom andra­hands­vär­det kom­mer att bli li­ka med noll el­ler in­tet.

Li­te mer ut­rust­ning

Men för ba­ra 6 000 kro­nor mer får du en Karl Enjoy och då upp­levs fak­tiskt bi­len som rik­tigt väl­ut­rus­tad med ställ­bar ratt, vär­me i rat­ten, fart­hål­la­re, elupp­värm­da fram­sto­lar, el-speg­lar, central­lås, ra­dio med USB och Blu­e­tooth och en lu kon­di­tio­ne­ring, om än ma­nu­ell. Re­na lyx­å­ket ju!

Men, du har fort­fa­ran­de ba­ra fy­ra sä­tes­plat­ser och en bak­sä­tes­rygg som fäl­ler platt och allt­så in­te är del­bar.

För att få fem sto­lar och fäll­bar bak­sä­tes­rygg (60/40) krävs ett till­vals­pa­ket för 5 000 kro­nor och då in­går även lvar­na­re, 15tums lac­ke­ra­de fäl­gar, dim­ljus och kurv­ljus fram.

Så egent­li­gen pra­tar vi om 110 900 kro­nor för en Opel Karl värd nam­net.

Det pri­set ger dig dock in­te en styr­ning värd nam­net. Den upp­levs som myc­ket vag i mitt­lä­get och det känns egent­li­gen in­te som att fram­hju­len har kon­takt med vägen. Det nns dock ett ci­ty-lä­ge vil­ket gör Karl väl­digt lätt­ma­nö­vre­rad i stads­t­ra k och det är ock­så där bi­len trivs all­ra

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.