SMÄC­KER OCH

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: FOTO:

DERIK WED­BERG

MER­CE­DES

et nns två sätt att se på nya C-klass Cou­pé. Den är väl­digt ny i för­hål­lan­de till gam­la C-klass Cou­pé, men in­te så sär­skilt ny i för­hål­lan­de till C-klass i se­da­nut­fö­ran­de. Det är helt en­kelt en an­nan ka­rossva­ri­ant av C-klas­sen, den tred­je, men in­te den sista i ord­ning­en. C-klass Cab­ri­o­let kom­mer la­gom till sen­vå­ren. Det här be­ty­der att nya C-klass Cou­pé är be­tyd­ligt stör­re än fö­re­gång­a­ren, to­talt 95 mil­li­me­ter läng­re och 40 mil­li­me­ter bre­da­re. Ax­elav­stån­det har växt med 80 mil­li­me­ter. Allt för att ge bätt­re ku­péut­rym­men, men kanske framför allt för att ge cou­pén mer cou­pé­li­ka pro­por­tio­ner.

Frami­från ser C-klass Cou­pé ut pre­cis som se­dan­mo­del­len, vil­ket be­ror på att strål­kas­ta­re, grill, mo­tor­huv och fram­skär­mar är iden­tis­ka. Se­dan hän­der det sa­ker. Föns­ter­lin­jen går be­tyd­ligt hög­re upp än på se­da­nen och tak­lin­jen fort­sät­ter långt bakom de bak­re hjul­hu­sen. Bak­till på­min­ner cou­pén mer om S-klass Cou­pé och AMG GT än C-klass Se­dan. Sedd snett bak­i­från har cou­pén verk­li­gen ett eget ut­tryck som skil­jer den från se­dan­mo­del­len.

Van­li­ga stål äd­rar är stan­dard, som till­val nns sport äd­ring och med­föl­jan­de sport­styr­ning och som yt­ter­li­ga­re till­val nns lu äd­ring­en Air­ma­tic. Om man har 13 700 kro­nor till övers så är Air­ma­tic en bra sak att by­ta dem mot, lu äd­ring­en går näm­li­gen att stäl­la i lä­gen ECO, Kom­fort, Sport, Sport+ och In­di­vi­du­ellt. I Eco och Kom­fort går C-klas­sen som på moln och i Sport-lä­ge­na sty­var den till sig. Oav­sett äd­rings­val har cou­pén 15 mil­li­me­ter läg­re mark­fri­gång än se­da­nen och kom­bin.

Lätt att få ovän­ner

Bak­sä­tet är ba­ra att glöm­ma. Och de esta glöm­mer det för­mod­li­gen så fort de har sla­git igen sälj­bro­schy­ren. Det går kanske att tryc­ka in två stac­ka­re där bak men de kom­mer in­te att va­ra di­na vän­ner när de kom­mer ut.

I fram­sto­lar­na sit­ter man desto bätt­re. Förarmil­jön ser pre­cis ut som i se­dan­mo­del­len och fun­ge­rar på sam­ma sätt. Det en­da som skil­jer är sto­lar­na som är av sport­mo­dell och kra­mar om li­te ex­tra på si­dor­na, ut­an att va­ra trånga för­stås. Det här är ju än­då en Mer­ce­des-cou­pé och en så­dan ska i förs­ta hand va­ra be­kväm att åka långt i.

Det här kom­mer kanske som en chock, så håll i er nu: C-klass Cou­pé går in­te att få med sex­cy­lind­rig mo­tor! Mer­ce­des sil­kes­le­na V6 bor­de väl va­ra själv­skri­ven i mo­tor­ut­bu­det och kom­mer even­tu­ellt läng­re fram som al­ter­na­tiv, men i dags­lä­get har man ba­ra att väl­ja mel­lan fyr­cy­lind­ri­ga mo­to­rer, utö­ver V8 i C 63-värsting­en.

Här i Ma­la­ga kon­cen­tre­rar vi oss på C 250 d som är det stör­re, star­ka­re och dy­ra­re av två die­sel-

Nya Mer­ce­des C-klass Cou­pé har ut­se­en­det på sin si­da, men in­si­dan är minst li­ka vik­tig. Frå­gan är om skön­he­ten från Stuttgart le­ver upp till ex­te­ri­ö­ren?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.