LÄC­KER

Bil - - PROVKÖRT - Pris: Mo­tor: För­bruk­ning: CO2: Ac­ce­le­ra­tion: Topp­fart: Stor­lek (l/b/h): Tjäns­te­vikt: Max­last:

al­ter­na­tiv. C 220 d an­vän­der sam­ma 2,1-li­ters­fy­ra men är 34 häs­tar sva­ga­re och 51 000 kro­nor bil­li­ga­re. Vi har sagt det förr och det tål att upp­re­pas, Mer­ce­des 2,1-li­ters­die­sel är in­te i ni­vå med de bäs­ta di­es­lar­na på mark­na­den, var­ken när det gäl­ler e ekt el­ler gång­kul­tur. Det höga vrid­mo­men­tet på 500 newton­me­ter skju­ter för­stås på bra, men det bjuds in­te på någ­ra sen­sa­tio­ner. C 250 d är dock triv­sam­ma­re med cou­pé­ka­ross än som se­dan.

Bätt­re väx­ellå­da

Det be­ror på att cou­pén kom­mer med den ny­a­re och myc­ket trev­li­ga­re au­to­mat­lå­dan med nio väx­lar, me­dan se­da­nen har den li­te enkla­re 7G-tro­niclå­dan. 9G-tro­nic får bort en del av die­sel­bull­ret och ger bätt­re prestan­da. Nio väx­lar är för­stås en hel del att blädd­ra mel­lan men den Zf-ut­veck­la­de lå­dan xar bi en och upp­trä­der näs­tan som en steg­lös väx­ellå­da.

Utö­ver die­sel­mo­to­rer­na nns fy­ra ben­sin­mo­to­rer. C 180 är minst med 156 häst­k­ra er och ett in­stegs­pris på 345 900 kro­nor. Ovan­för den nns C 200, C 250 och C 300. Ing­en går än­nu att få med fyr­hjuls­dri en 4Matic.

C-klass Cou­pé kom­mer in på mark­na­den i ett bra lä­ge. Kon­kur­ren­ten Au­di har en ut­gå­en­de mo­dell och det störs­ta ho­tet kom­mer från BMW med 4-se­rie cou­pé.

Upp­lagt för en syd­tysk ba­talj än­nu en gång. 425 900 kro­nor.

Die­sel. 4-cyl, 2,1 li­ter, tur­bo. 204 hk (150 kw) vid 3 800 r/min, 500 Nm mel­lan 1 600–1 800 r/min.

0,42 l/mil (bl). 109 g/km.

0-100 km/h på 6,7 s. 247 km/h.

469/181/141 cm. 1 645 kg. 480 kg.

C 250 D COU­PÉ

Go­da ut­rym­men och skö­na sto­lar. Var är V6:an?

Fy­ra cy­lind­rar får man nöja sig med om in­te V8 är till pass.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.