F

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: FOTO: Pris: Mo­tor: För­bruk­ning: CO2: Ac­ce­le­ra­tion: Topp­fart: Stor­lek (l/b/h): Tjäns­te­vikt: Max­last:

JO­NAS BORGLUND

LI­NUS PRÖJTZ ord Mon­deo känns som en jät­te­bil jäm­fört med många and­ra i klas­sen, och tit­tar man på de ut­vän­di­ga måt­ten är den sex cen­ti­me­ter läng­re än V70. Än­då är Mon­deo på det he­la ta­get in­te myc­ket rym­li­ga­re. Nog skri­vet om det. Stor är den.

Jag hop­par in på fö­rar­plats. Den elekt­ris­ka sto­len har tio in­ställ­ning­ar och mas­sage, och det lå­ter väl loc­kan­de och skönt.

En av mark­na­dens rym­li­gas­te kom­bi­bi­lar som ock­så le­der last­li­gan i tillå­ten max­vikt finns nu att få med fyr­hjuls­dri . Vi snac­kar gi­vet­vis om Mon­deo Kom­bi.

Men hur jag än stäl­ler in så känns det ing­et vi­da­re. Skul­le vil­ja sit­ta läg­re i för­hål­lan­de till ratt (som ock­så är elekt­riskt in­ställ­bar) och in­stru­ment­brä­da, men det går in­te. Dess­utom är dy­nan för hård i mitt tyc­ke. Även om ”stjärt­kud­dar­na” ock­så går att ju­ste­ra (in­te mi­na, sto­lens) så blir det in­te be­kvämt. Så även rygg­stö­det som har tre se­pa­ra­ta svank­stöd. Tror fak­tiskt att den van­li­ga stan­dard­sto­len ut­an des­sa nes­ser är skö­na­re.

An­nars är Mon­deo en be­kväm och tyst­gå­en­de bil. En mil­slu­ka­re med un­der­hål­lan­de och bra kö­re­gen­ska­per. Två­li­ters­die­seln med 180 häst­k­ra er räc­ker mer än väl och den sex­väx­la­de au­to­mat­lå­dan gör ett nt jobb. Stor tyd­lig skärm i mit­ten där man kan skö­ta det mesta i frå­ga om in­fo­tain­ment, na­vi­ga­tion, upp­kopp­ling och så vi­da­re. Dä­re­mot är in­stru­ment­klust­ret in­te li­ka tyd­ligt.

Ford kal­lar fyr­hjuls­dri en IAWD, allt­så in­tel­li­gent AWD, och är ut­veck­lad av Ford själ­va. En mängd sen­so­rer, da­to­rer och re­lä­styr­don av­gör hur kra en mel­lan ax­lar­na ska för­de­las via mo­ment­för­de­la­re be­ro­en­de av has­tig­het, ga­spå­drag, styr­vin­kel, upp/ned­förs­bac­kar, hal­ka med me­ra. Det är ett ak­tivt sy­stem som över­för kra till ba­kax­eln in­nan hjulspinn upp­kom­mer.

Vid start med re­la­tivt myc­ket ga­spå­drag kan man i info­fönst­ret se hur kra en för­de­las mel­lan fram- och ba­kax­el och vid jämn fart på torr as­falt är bi­len fram­hjuls­dri­ven.

I ex­tre­ma fall, ex­em­pel­vis om fram­hju­len står på is och bak­hju­len har fäs­te så kan 100 pro­cent av mo­men­tet fö­ras över till bak­hju­len. Från 340 600 kro­nor (bu­si­ness).

Die­sel.4-cyl, 2,0 li­ter, tur­bo. 180 hk (132 kw) vid 3 500 r/min, 400 Nm mel­lan 2 000–2 500 r/min.

0,53 l/mil (bl). 137 g/km.

0–100 km/h på 9,5 s. 220 km/h.

487/185/150 cm. 1 685 kg. 645 kg.

MON­DEO KOM­BI 2,0 IAWD

Be­kväm, tyst och ro­lig att kö­ra. Trots val­möj­lig­he­ter­na är sto­lar­na obe­kvä­ma. En kom­bifa­vo­rit har bli­vit än­nu bätt­re tack va­re fyr­hjuls­dri .

Fyr­hjuls­dri en har ut­veck­lats av Ford och sägs va­ra in­tel­li­gent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.