S

Bil - - TEST -

uv­seg­men­tet boo­mar i Eu­ro­pa, för­ra årets mest sål­da suv i pre­mi­um­seg­men­tet var Au­di Q3, skug­gad av ing­en mind­re än Vol­vo XC60. Q3 är Au­dis mins­ta suv­mo­dell och är syss­ling till Volks­wa­gen Ti­gu­an och Sko­da Ye­ti. Trots att de stör­re mo­del­ler­na A4 Avant och A6 Avant nns som upp­höj­da All­ro­ad­va­ri­an­ter har In­gol­stadt än­nu ing­et crosso­ve­ral­ter­na­tiv av na A3 Sport­back. Vi för­mo­dar att det mer är träng­seln i rå­dan­de mo­dell ora än av­sak­na­den av nan­ser som är or­sa­ken. Hos Vol­vo är fe­no­me­net det mot­sat­ta. En li­ten – di­rekt Q3-ut­ma­na­re – ti­tu­le­rad Vol­vo XC40 lå­ter vän­ta på sig till näs­ta ge­ne­ra­tion lill-vol­vo som kom­mer 2017-18. I stäl­let får V40 dra på sig ga­lon­byx­or­na i form av Cross Country-ut­styr­sel för att rul­la Au­di Q3 till mö­tes. Mö­tet vi­sar på ett näs­tan över­tyd­ligt vis vad som skil­jer mel­lan en suv/ stads­jeep re­spek­ti­ve crosso­ver.

Ben­sin at­trak­ti­va­re

E er hös­tens die­sels­kan­da­ler bör­jar många bil­kö­pa­re ly a över blic­ken till bil­hand­lar­nas vis­nings­si­dor med ben­sin­mo­to­rer och både Au­di samt Vol­vo har e ek­ti­va ben­sin­driv­li­nor. Öns­kar man die­sel till sin V40 Cross Country får man nöja sig med fram­hjuls­dri , men det­ta fun­ge­rar säm­re när vi styr fron­ter­na mot svens­ka äll­värl­den. Fyr­hjuls­dri ska det va­ra, där­för har bi­lar­na snar­li­ka ben­sin­mo­to­rer. Känns tryggt och rätt­vist för att kom­ma fram till en vin­na­re i den­na lyx­i­ga pre­mi­um­du­ell.

Den grova in­ra­ma­de front­gril­len på Q3 lik­nar try­net på nya sto­ra Q7, ett even­tu­ellt kö­par­gu­ment. El­ler in­te. Ing­en kan be­skyl­la Q3 för att va­ra gra­ci­ös el­ler lin­jeskön. En ny and­ra ge­ne­ra­tio­nens Q3 be­räk­nas till 201819 och kom­mer att ba­se­ras på nya MQB-AR­ki­tek­tu­ren. Vol­vo V40 Cross Country känns i jäm­fö­rel­se med da­gens Q3 som en kom­pakt ci­ty­bil med sin sport­bilslå­ga ka­ross­pro l men när det gäl­ler mark­fri­gång och ter­räng­för­må­ga så fun­ge­rar Vol­vo (mark­fri­gång 15 cen­ti­me­ter, 4 cm hög­re än van­li­ga V40) minst li­ka bra som Au­di med si­na ”ståt­li­ga” 17 cm. In­för mo­dellår 2017 vän­tas nu­va­ran­de 40-se­rie få ett an­sikts­ly , vi an­tar att de­sign­che­fen omas Ing­en­lath to­nar ner de sve­pan­de lin­jer­na till för­mån för det nå­got mer skan­di­na­viskt mo­des­ta.

En skön har­mo­ni

Bakom rat­ten på knö­li­ga is­barks­kläd­da äll­vä­gar i nor­ra Da­lar­na upp­levs V40 Cross Country som ett par stor­leks­klas­ser stör­re än vad ut­si­dan (och in­te­ri­ö­ren, mer om det se­na­re) ger sken av. Styr­ning, äd­ring och stol­kom­fort bil­dar till­sam­mans en skön har­mo­ni som gör att V40-fö­ra­ren in­te alls känns sli­ten e er ett 60 mils pass. Au­di Q3 är in­te oä­ven den hel­ler, men med en mer tru­lig, strut­tig och klos­sig gång upp­levs mer dishar­mo­nisk. Det märks att bi­len in­te är ba­se­rad på den nya Mqb-ar­ki­tek­tu­ren.

Volvos två­li­tersmo­tor ger 245 häst­k­ra er som dis­tri­bue­ras ge­nom en åtta­väx­lad au­to­mat­lå­da av kon­ven­tio­nell typ. Nå­gon ma­nu­ell lå­da nns in­te att be­stäl­la. Väx­lings­padd­lar på rat­ten är re­la­tivt nytt hos Vol­vo men funk­tio­nen läm­nas o a där­hän e ersom da­tor­pro­gram­me­ring­en av väx­lings­ski ena ver­kar va­ra rätt ka­libre­ra­de från fa­brik. Väx­lings­vip­por­na får o ast sam­la damm un­der kör­pe­ri­o­den. Även Q3 2,0 TFSI qu­attro har en­dast au­to­spa­kat väx­e­lal­ter­na­tiv, Au­dis S-tro­nic in­ne­bär sjuväx­lad lå­da av dub­bel­kopp­lings­typ. Ski ena går snabbt och fel­fritt men de esta prov­ryt­ta­re hål­ler Volvos låd­tek­nik som et­ta.

Även Au­di för­li­tar sig på fyr­cy­lind­rig två­li­tersmo­tor och e ektut­sönd­ring­en hos TFSI är likar­tad som hos Volvos Vea-mo­tor, den 220 häst­k­ra er star­ka fy­ran ”à la VW Golf GTI” räc­ker gott. För den verk­ligt pre­stan­da­sug­ne nns RS Q3 med den sa­go­li­ka fem­cy­lind­ri­ga 2,5 TFSI på 340 hk men då ske­nar prislap­pen med 50 pro­cent.

Vol­von kör­gla­dast

Fyr­hjuls­driv­nings­sy­ste­men har oli­ka han­dels­namn, Vol­vo AWD re­spek­ti­ve Au­di qu­attro, men Haldex­tek­ni­ken är i prin­cip den­sam­ma. Myc­ket snabb över­fö­ring av kra till bak­hju­len vid mins­ta ten­dens till släpp hos bå­da.

Vid start i bac­ke sli­rar fram­hju­len un­ge­fär ett åt­ton­dels varv in­nan bak­hju­len bör­jar grep­pa, per­fekt. Dä­re­mot så upp­levs Vol­vo AWD som än­nu mer på ”tå” när vi for­sar fram på le­gen­da­ris­ka ral­lysträc­kor i dalasko­gen. V40 Cross Country T5 AWD vill all­tid om när den lig­ger tvåa e er Q3 TFSI qu­attro och har den rö­da Vol­von i stäl­let le­dar­po­si­tion så ökar den sitt för­språng för var­je kur­va vi pas­se­rar – länge se­dan vi kör­de en så pass bu­sig och be­härs­kad bil från Hi­sing­en. Ing­en av bi­lar­na har spe­ci­ellt mjuk sätt­ning, när de grövs­ta pott­hå­len

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.