RIV LOSS I

Bil - - KONSUMENT - TEXT: OS­KAR KRÜGER FOTO: MAR­CUS ENGSTRÖM

Sport­lo­vet är i an­tå­gan­de vil­ket be­ty­der hög­tryck för ällstu­gor­na. Många gång­er kan det va­ra knix­igt att ta sig fram till des­sa och då kan ett par snö­ked­jor kom­ma väl till pass. Vi har tes­tat sex styc­ken i oli­ka pris­ni­vå­er.

Vin­tern ly­ser med sin från­va­ro i sto­ra de­lar av Sve­ri­ge när vi har kli­vit in i 2016. Men ky­lan och snön kan dy­ka upp över en natt och då kan fak­tiskt ett par snö­ked­jor kom­ma till an­vänd­ning. Vi har tes­tat sex oli­ka va­ri­an­ter som skil­jer sig oli­ka myc­ket åt. Au­to­ex­per­ten, Bil­te­ma, Ju­la och ule CL-10 an­vän­der sig av nästin­till iden­tis­ka snö­ked­jor. Det en­da som skil­jer dem åt är oli­ka färg och li­te oli­ka spän­nings­an­ord­ning­ar. ule stic­ker ut med ett be­tyd­ligt hög­re pris men är lät­ta­re att spän­na och sit­ter hår­da­re runt hju­let. Brod­dar­na är bil­li­gast men svå­ra att mon­te­ra på van­li­ga plåtfälgar. Dess­utom hjäl­per de dig in­te om du kört fast. Två plast­bi­tar med fy­ra dub­bar i är lång­t­i­från li­ka e ekt­fullt som ett par rik­ti­ga snö­ked­jor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.