Eld­fängd

Bil - - KONSUMENT -

Pon­ti­ac Fi­re­bird bör­ja­de säl­jas 1967 och det höll fak­tiskt på i 35 år. De förs­ta år­gång­ar­na hand­la­de myc­ket om oli­ka mo­to­rer och trans­mis­sio­ner för de fart­gla­da. Det fanns 17 styc­ken oli­ka kom­bi­na­tio­ner mel­lan mo­tor och väx­ellå­da. Dä­re­mot var det svå­ra­re att få änd­ring­ar av ex­te­ri­ör el­ler in­te­ri­ör.

För att hål­la grund­pri­set ne­re er­bjöds en bas­mo­tor med sex cy­lind­rar. Lus­tigt nog ha­de den över­lig­gan­de ka­max­el ba­ra för att va­ra mer avan­ce­rad är Fords sex­cy­lind­ri­ga ma­skin som fort­fa­ran­de an­vän­de sig av stötstäng­er.

Näs­ta ge­ne­ra­tion Fi­re­bird kom 1970 då den vi­sa­des upp på bil­mäs­san i Chi­ca­go. För att kun­na hjäl­pa de kö­pa­re som vil­le ha mer lyx än sport i si­na Fi­re­bird lan­se­ra­des Esprit. Den ha­de en lyx­i­ga­re in­red­ning och ytt­re de­tal­jer som skil­de ut den från van­li­ga Fi­re­bird. Kö­pa­re med sport i sik­te val­de For­mu­la 400. I den mo­del­len gick det att be­stäl­la star­ka mo­to­rer som in­te gjor­de nå­gon be­svi­ken.

Trans Am-mo­del­ler­na var till för dem som både vil­le ha prestan­da och upp­märk­sam­het. Bi­lar­na ha­de någ­ra mo­di er­ing­ar för bätt­re väg­håll­ning, för­bätt­rad kyl­ning och and­ning för mo­torn. Se­dan kom näs­ta ge­ne­ra­tion Fi­re­bird år 1982 för att av­lö­sas av den sista ge­ne­ra­tio­nen 1993. Den fanns till år 2002.

Al­la san­na bi­len­tu­si­as­ter bor­de nå­gon gång pro­va på att slå sig ned bakom rat­ten på en ame­ri­kansk sjut­ti­o­tals­klas­si­ker. Det är näm­li­gen ing­et mind­re än en kul­tur­chock! Plöts­ligt sit­ter man där med ba­ken på hal ga­lon­kläd­sel och har en in­stru­ment­brä­da framför sig som in­te lik­nar nå­got från eu­ro­pe­is­ka bi­lar. Den star­kas­te upp­le­vel­sen är dock när den sto­ra V8:an på un­ge­fär sex li­ter drar igång. Då vag­gar he­la bi­len i takt med att mo­torn vri­der sig i si­na fäs­ten. Hur länge se­dan var det man kän­de nå­got lik­nan­de i en eu­ro­pe­isk stan­dard­bil? Visst nns det pre­stan­da­bi­lar här­i­från som kan upp­fö­ra sig li­ka­dant, men det är inga kär­ror i van­lig pris­klass di­rekt.

Änd­rar en­dast ton­fall

Nog snac­kat, nu är det upp till be­vis. I med ”D” allt­så, för själv­klart sit­ter det en tre­ste­gad au­to­mat i bi­len pre­cis som i de esta ame­ri­kans­ka bi­lar av den

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.