Jänk

Bil - - KONSUMENT -

här ty­pen och år­gång­en. Snabbt gli­der vi så iväg. Mo­torn ver­kar in­te det mins­ta an­strängd när gaspe­da­len trycks dju­pa­re. Sna­ra­re änd­rar den ton­fall en aning och skic­kar iväg vag­nen i en his­nan­de ac­ce­le­ra­tion. Just väx­ling­ar­na är oer­hört snyggt sköt­ta. Det är näs­tan omöj­ligt att sä­ga när näs­ta väx­el går i för så mjukt väx­lar lå­dan. Som sagt märks det me­ra på att mo­torn änd­rar tonart och på det vi­set får man be­krä at att näs­ta väx­el är ilagd. För den som kän­ner sig osä­ker är det ba­ra att titta på varvräk­na­ren e ersom vi­sa­ren all­tid fal­ler ner någ­ra hund­ra­tal varv när näs­ta hög­re väx­el kom­mer i.

Kom­for­ten är rik­tigt bra i far­ter runt 100 km/h. Då går mo­torn på lå­ga varv­tal och vind­bru­set är in­te spe­ci­ellt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.