– kol­la det­ta in­nan du slår till:

Bil - - KON­SU­MENT -

ME­KA­NIK

Vis­sa av Pon­ti­acs mo­to­rer är in­te helt hund­ra. Då kan des­sa va­ra ut­byt­ta mot nå­gon an­nan. Det sän­ker vär­det på bi­len för helt plöts­ligt är det in­te matching num­bers läng­re.

De sto­ra mo­to­rer­na är o a trim­ma­de för myc­ket vill ha mer. Hur en så­dan mo­tor mår är svårt att ve­ta. Men se det in­te som en till­gång att ma­ski­nen har fått höjd efekt. Trim­ning­en görs för att det ska gå for­ta­re och själv­klart vill fö­ra­ren ut­nytt­ja de nya häst­kraf­ter­na med allt vad det in­ne­bär.

De ma­nu­el­la väx­ellå­dor­na in­ne­bär ett ökat sli­tage på bi­len. Snab­ba star­ter och en allmänt mer ak­tiv kör­stil sli­ter ned bå­de dem och bi­len snab­ba­re än vad det görs hos au­to­mat­väx­la­de bi­lar.

Fun­ge­rar ser­vo­pum­pen som den ska? Den läc­ker hel­ler in­te ol­ja? Gör den nå­got av fö­re­gå­en­de är det ba­ra att re­no­ve­ra den själv för nå­gon tu­sen­lapp.

KA­ROSS

Rost, rost och åter­i­gen rost. Bör­ja med att tit­ta i hör­nen på skär­mar, dör­rar, hjul­hus, bak­luc­ka och skärm­kan­ter. Även ta­ket kan ros­ta så gör en rik­tig un­der­sök­ning där ock­så. Van­li­gast är vid vindru­te­ra­men. Det­ta var re­la­tivt bil­li­ga bi­lar som nya så rost­skyd­det de ck var in­te det all­ra bäs­ta. Även un­der­till kan det ros­ta or­den­ligt trots att all­ting tycks va­ra till­ver­kat av re­jä­la di­men­sio­ner. Hur är det med plåt­pass­ning­en? Den här ty­pen bi­lar har o a kroc­kats när de var bil­li­ga pre­stan­da­bi­lar för någ­ra år se­dan. Mät upp bi­len för att se att all­ting står rätt till.

EL­SY­STEM

Täm­li­gen en­kelt så det är ing­et pro­blem att la­ga själv. Men har bi­len en ac-an­lägg­ning som brå­kar kan det bli rik­tigt dyrt.

Det är ing­et man kan syss­la med själv hel­ler ut­an det krä­ver en dyr ex­pert. Att hit­ta nya de­lar är där­e­mot ing­et pro­blem. Så­da­na nns att kö­pa över disk i Sve­ri­ge. Där­e­mot ställ­mo­to­rer som re­gle­rar lu ödet i ku­pén är svå­ra att hit­ta här. Köp i USA i stäl­let. Finns det el­his­sar så kör dem upp och ner ett par gång­er för att va­ra sä­ker på att de är okej. Går de lång­samt så räc­ker det kanske med en upp­smörj­ning för att de ska hål­la has­tig­he­ten som tänkt.

CHAS­SI

Buss­ning­ar och stöt­däm­pa­re be­hö­ver all­tid er­sät­tas med jäm­na mel­lan­rum. Glöm att det ba­ra är mil­ta­let som av­gör när de­lar­na har pas­se­rat sin bäs­ta funk­tions­tid. Även ål­dern gör sitt till. Glap­par det i fram­vag­nen så är det sä­kert styr­le­der­na som har gett upp. Men se även upp för bul­tar som har gjort sitt och ba­ra vän­tar på att få gå av. Er­sätt dem in­nan det hän­der nå­got otäckt som får bi­len att mis­sa att vägen sväng­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.