Har di­plo­ma­ter tra­fi­kim­mu­ni­tet?

Bil - - EXPERTERNA SVARAR - RU­BEN BÖR­JES­SON

ska föl­ja reg­ler­na i det land hen ver­kar pre­cis som al­la and­ra. Dä­re­mot så har di­plo­ma­ter ju­ri­disk im­mu­ni­tet. Det in­ne­bär att de in­te kan stra as för de brott de be­går i det land de ver­kar. Även an­ställ­da som in­te är di­plo­ma­ter kan ha im­mu­ni­tet i job­bet i vis­sa si­tu­a­tio­ner.

Om po­li­sen upp­täc­ker ett all­var­ligt tra­fik­brott så kan po­li­sen rap­por­te­ra till Ut­ri­kes­de­par­te­men­tet och där­i­från kan man ta kon­takt med am­bas­sa­dö­rens hem­land och ta­la om vad som hänt. Dä­re­mot så kan man allt­så in­te skri­va ut bö­ter på plats el­ler rap­por­te­ra till åkla­ga­re.

För någ­ra år se­dan kör­de en di­plo­mat ratt­full i Stock­holm. Han stop­pa­des av po­lis och väg­ra­de kli­va ur bi­len. Po­li­sen har rätt i den si­tu­a­tio­nen att ”av­bry­ta den brotts­li­ga gär­ning­en”, allt­så hind­ra att han kör vi­da­re. Det gjor­de man och en bär­ga­re kal­la­des till plat­sen och bär­ga­de bi­len till di­plo­ma­tens bo­stad. En ”van­lig” män­ni­ska ha­de na­tur­ligt­vis ploc­kats ur bi­len och ta­gits till po­lis­sta­tio­nen för ut­and­nings­prov el­ler blod­prov. Men ba­ra för att det är en di­plo­mat­bil så är det in­te sä­kert att fö­ra­ren har im­mu­ni­tet. Det kan va­ra en an­ställd på am­bas­sa­den som in­te om­fat­tas av de här reg­ler­na. I värs­ta fall kan en di­plo­mat för­kla­ras ”per­so­na non gra­ta”. Det be­ty­der ”ej önsk­värd per­son” och då ska di­plo­ma­ten läm­na lan­det. Det har mig ve­ter­li­gen ald­rig hänt för ett tra­fik­brott i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.