Vol­vo V40 får ett spar­samt an­sikts­lyft

Det är brå­da da­gar för Vol­vo­fol­ket i Tors­lan­da just nu. Kort ef­ter det att nya Vol­vo V90, Sve­ri­ges störs­ta bil­ny­het på åra­tal, har haft pre­miär är det dags för än­nu en mo­dell att pre­miär­vi­sas.

Bil - - FRAMVAGNEN -

Den­na gång är det dock in­te en helt ny bil det rör sig om, ut­an ett fa­ce­lift till minsting­en i mo­dell­pro­gram­met – Vol­vo V40. Och det är i sig ing­en li­ten ny­het, då V40 är Volvos mest sål­da mo­dell i Eu­ro­pa och den näst mest sål­da glo­balt. Da­gens V40 kom 2012 och det har så­le­des gått fy­ra år sen pre­miä­ren.

Tyd­li­gast ut­se­en­de­mäs­sigt i fa­ce­lif­ten är de nya strål­kas­tar­na, som likt sto­ra­sys­ko­nen i 90-se­ri­en för­setts med det nya sig­na­le­men­tet ”Tors ham­ma­re”. Ut­ö­ver det­ta har V40 för­setts med nya Vol­vo-lo­go­ty­pen i fron­ten samt en hel del mind­re upp­da­te­ring­ar, in­klu­si­ve nya in­te­ri­ö­ra ma­te­ri­al­val och fem nya ka­ross­fär­ger.

In­te­ri­ört har även in­fo­tain­ment­sy­ste­met upp­da­te­rats, och även om det in­te rör sig om det gräns­snitt som vi kän­ner från XC90, S90 och V90 så är det en del upp­da­te­ring­ar sär­skilt gäl­lan­de smartp­ho­ne-app-kopp­ling­en Vol­vo On Call. Du kan nu ex­em­pel­vis kopp­la ihop bi­len med din ka­len­der, och den tar au­to­ma­tiskt adres­sen från in­lag­da mö­ten och för in i bi­lens na­vi­ga­tions­sy­stem.

Motor­mäs­sigt är det inga stör­re upp­da­te­ring­ar det rör sig om, men D2-mo­torn till­sam­mans med ma­nu­ell väx­ellå­da har fått en sänkt ut­släpps­siff­ra. Of­fi­ci­ellt, en­ligt Eu-norm, släpps nu ba­ra 89 gram kol­di­ox­id per kilo­me­ter ut. Al­la upp­da­te­ring­ar lan­se­ras sam­ti­digt i V40 och V40 Cross Country.

Tors ham­ma­re i strål­kas­tar­na har le­tat sig till Volvos minsting V40. Mer lik XC90 och S/V90.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.