Fordku­ga bif­far till sig

Me­dan många bil­till­ver­ka­re lå­ter upp­da­te­ra si­na mo­del­ler ut­an att det syns, gör Ford tvärtom. De kal­lar mo­del­len för ny, men så ser ju Ku­ga ock­så ut som en ny mo­dell trots att det rör sig om ”gam­la” Ku­ga.

Bil - - FRAMVAGNEN -

Fron­ten är helt om­ar­be­tad och den lil­la, lå­ga grill som Ku­ga ge­ne­ra­tion två hit­tills haft är er­satt med en re­jäl av se­nas­te Ford-snitt. Gril­len får Ku­ga att väl­digt myc­ket på­min­na om en an­nan suv­mo­dell, näm­li­gen Ed­ge som pre­sen­te­ra­des för snart två år se­dan och som nu änt­li­gen är Sve­ri­ge-ak­tu­ell.

Men det är in­te en­bart gril­len som är ny i främ­re än­den av bi­len, he­la front­par­ti­et in­klu­si­ve hu­ven har gjorts om. Strål­kas­tar­na har till viss del sam­ma form som ti­di­ga­re, men känns än­då nya med si­na mo­di­fi­e­ra­de in­sat­ser och lys­diods­sling­or.

Från si­dan sedd är Ku­ga mo­dellår 2017 sig lik, men bak­till är myc­ket nytt. Bak­lju­sen har helt ny form och par­ti­et på bak­luc­kan mel­lan just bak­lju­sen är helt nytt. Nya veck och del­vis om­gjord stöt­fång­a­re ger bi­len en helt ny bak­re ka­rak­tär. Nya fäl­gar i oli­ka stor­le­kar och nya ka­ross­ku­lö­rer är and­ra ny­he­ter som gör upp­da­te­ra­de Ku­ga kom­plett på ut­si­dan.

Nytt är ock­så in­fo­tain­ment­sy­ste­met som har upp­gra­de­rats till Fords Sync 3 in­ne­hål­lan­des en pek­skärm på åt­ta tum. Sy­ste­met in­ne­hål­let dess­utom stöd för bå­de Andro­id Au­to och App­le Car­play.

Vid upp­da­te­ring­en har Ford ock­så pas­sat på att gö­ra Ku­ga säk­ra­re än ti­di­ga­re, bland an­nat med ak­ti­va kurv­ljus, vrid­mo­ments­för­de­la­re och för­bätt­rat au­tobroms­sy­stem som kla­rar has­tig­he­ter upp till 50 km/h i stäl­let för som ti­di­ga­re 30 km/h.

Ma­ski­nellt blir det sam­ma pa­lett som ti­di­ga­re, men med ett ny­till­skott. Da­gens 1,5-li­ters Eco­boost-ma­skin på 150 al­ter­na­tivt 182 häst­kraf­ter samt 2,0-li­ters Tdci-ma­skin på 150 al­ter­na­tivt 180 häst­kraf­ter får ett sva­ga­re Tdci-die­sel­sys­kon på 1,5 li­ter och 120 häst­kraf­ter. Den­na ma­skin kom­mer en­dast att kun­na kom­bi­ne­ras med fram­hjuls­drift.

Upp­da­te­ra­de Ford Ku­ga bör­jar säl­jas i höst.

Fort­fa­ran­de ”gam­la” Ku­ga un­der ska­let med ett helt nytt ut­se­en­de. Det kal­lar vi fa­ce­lift, bra Ford!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.