Of­fen­sivt Re­nault lan­se­rar ny Sce­nic

Bil - - FRAMVAGNEN -

Re­nault pre­sen­te­rar den nya fjär­de ge­ne­ra­tio­nen Sce­nic som har växt till sig en del. Jäm­fört med sin fö­re­gång­a­re har nya Sce­nic växt till sig med fy­ra cen­ti­me­ter på läng­den och två på bred­den, hjul­ba­sen har ut­ö­kats med 32 mil­li­me­ter. To­tal­måt­ten är 441x187x165 cen­ti­me­ter vil­ket gör Sce­nic aning­en stör­re än ex­em­pel­vis Volks­wa­gen Golf Sportsvan.

Mo­tor­ut­bu­det be­står av två ben­sin­mo­to­rer, an­ting­en 115 el­ler 130 häst­kraf­ter som bå­da kopp­las till en sex­väx­lad ma­nu­ell lå­da. På die­selsi­dan är ut­bu­det stör­re, en 1,5 el­ler 1,6-li­ters­ma­skin med 95, 110, 130 el­ler 160 häst­kraf­ter, som be­ro­en­de på ef­fekt kopp­las till sex­väx­lad ma­nu­ell lå­da el­ler Re­naults Edc–au­to­mat­lå­da, med an­ting­en sex el­ler sju väx­lar.

Lik­som fle­ra av si­na sys­kon er­bjuds även Sce­nic med 4Con­trol som be­ty­der att bak­hju­len kan hjäl­pa till att sty­ra i vis­sa si­tu­a­tio­ner. Stan­dard­ut­rust­ning är bland an­nat au­tobroms, nå­got Re­nault sä­ger sig va­ra en­sam­ma med att er- bju­da som stan­dard i seg­men­tet. Övrig ut­rust­ning som er­bjuds är bland an­nat fil­kör­nings­as­si­stent, ad­ap­tiv fart­hål­la­re, fil­by­tesvar­na­re och back­ka­me­ra.

I ba­ga­geut­rym­met går det in 572 li­ter bagage.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.