SLUT­SÅLD VÄRSTINGLAMBO

Bil - - FRAMVAGNEN -

Till 100-års­ju­bi­le­et av grun­da­ren Fer­ruc­cio Lam­borg­hi­nis fö­del­se slår fö­re­ta­get på stort och fi­rar med en spe­ci­al­mo­dell som byggs i en be­grän­sad upp­la­ga. Mo­del­len går un­der nam­net Cen­te­na­rio och vi­sas un­der på­gåen­de Genè­ve-sa­long.

Cen­te­na­rio ska byg­gas i en upp­la­ga om 40 bi­lar jämt för­de­lat mel­lan cou­pé och ro­ads­ter, och re­dan i mit­ten av ja­nu­a­ri kom rap­por­ter om att samt­li­ga ex­em­plar re­dan är slut­sål­da. Trots att ing­en då ens ha­de sett bi­len, och att pri­set lig­ger på drygt 16 mil­jo­ner kro­nor plus moms.

En­ligt Lam­borg­hi­ni ska Cen­te­na­rio va­ra de­ras snab­bas­te mo­dell nå­gon­sin och 0-100 km/h ska av­kla­ras på en­dast 2,8 se­kun­der, 0-300 km/h går på 23,5 se­kun­der. Topp­far­ten ska va­ra över 350 km/h.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.