Au­di Q2 vi­sar vägen

Bil - - FRAMVAGNEN - Porsche in­tro­du­ce­rar

Stor­leks­mäs­sigt pla­ce­rar sig Q2 aning­en när­ma­re A3 än A1, men tack va­re Q-pre­fix­et är den gi­vet­vis hög­re och aning­en bätt­re läm­pad för säm­re väg­lag.

Q2 kom­mer en­dast att säl­jas i fem­dör­rars­ver­sion och med fem sitt­plat­ser, varav bak­sä­tet kan bli aning­en trångt för tre full­vux­na per­so­ner då Q2 är träng­re än A3. To­talläng­den är 419 cen­ti­me­ter varav 260 cm hjul­bas, 179 bred och 151 hög. En­ligt Au­di ska ba­ga­geut­rym­met las­ta mel­lan 405 och 1 050 li­ter, det sist­nämn­da om bak­sä­tes­ryg­gar­na fälls. Mark­fri­gång­en är tju­go cen­ti­me­ter. Q2 väger in på 1 205 kg.

I ku­pén är ut­se­en­det väl­be­kant och Au­dis se­nas­te in­fo­tain­ment­sy­stem MMI är stan­dard­ut­rust­ning. Som ex­tra­ut­rust­ning er­bjuds bland an­nat he­ad up-dis­play och Vir­tu­al Cock­pit som in­tro­du­ce­ra­des i TT och nu sit­ter i fler­ta­let and­ra Au­di-mo­del­ler.

På mo­tor­si­dan er­bjuds sex al­ter­na­tiv, tre ben­sin­mo­to­rer varav en tre­cy­lind­rig 1,0-li­ters­ma­skin följd av 1,4 och 2,0-li­tersmo­to­rer med 116, 150 el­ler 190 häst­kraf- ter. 1,4-li­tersmo­torn kan även ut­rus­tas med cy­lin­derav­stäng­ning.

Die­se­lal­ter­na­ti­ven är samt­li­ga fyr­cy­lind­ri­ga på an­ting­en 1,6 el­ler 2,0 li­ter med sam­ma ef­fekt som hos ben­si­nar­na. Samt­li­ga mo­to­rer ut­om de två 190-häs­tar­na er­bjuds med sex­väx­lad ma­nu­ell lå­da el­ler S tro­nic dub­bel­kopp­lings­lå­da. De star­kas­te mo­to­rer­na är stan­dard­ut­rus­ta­de med en ny­ut­veck­lad S tro­nic-lå­da, de bå­da har även fyr­hjuls­drift som stan­dard. Nå­got som även er­bjuds till 1,4-li­tersmo­torn och 150-häs­tarsdie­seln.

Helt nya Au­di Q2 kom­mer att bör­ja säl­jas till som­ma­ren, men i nu­lä­get är pris än­nu in­te fast­ställt.

Minsting­en i Q-fa­mil­jen bry­ter de­sign­språ­ket och sär­skil­jer sig från si­na sys­kon, i al­la fall aning­en mer än vad vi är va­na med hos Au­di.

För den svens­ka mark­na­den en kon­kur­rent mot Vol­vo V40 Cross Country.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.