LASTVÄNLIGARE MÉGA­NE

Bil - - FRAMVAGNEN - Helt nya

Re­nault Méga­ne pre­sen­te­ra­des re­dan i sep­tem­ber för­ra året, och nu är det dags för kom­bi­ver­sio­nen. Likt sitt stör­re sys­kon Ta­lis­man så kom­mer Méga­ne Sport Tou­rer att er­bju­das med 4Con­trol, som be­ty­der fyr­hjuls­styr­ning. Ett sy­stem som ska ge ”mer ex­akt och dy­na­misk väg­håll­ning på sling­ran­de vägar”, nå­got som Re­nault sä­ger sig va­ra först i seg­men­tet med att er­bju­da. Re­nault med­de­lar in­te vil­ka mo­to­rer som kom­mer att er­bju­das till kom­bi­mo­del­len, men mest tro­ligt är att det blir sam­ma ut­bud som sys­ko­net. Allt­så tre ben­sin­mo­to­rer med an­ting­en 100, 130 el­ler 205 häst­kraf­ter, samt tre die­sel­mo­to­rer med 90, 110 el­ler 130 häst­kraf­ter. En­ligt Re­nault ska Méga­ne Sport Tou­rer er­bju­da ”seg­men­tets längs­ta max­i­ma­la lastut­rym­me”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.