FIATTIPO SOM KOM­BI

Bil - - FRAMVAGNEN - Fi­at åter­lan­se­ra­de

ny­li­gen 90-talsmo­del­len Ti­po. Nu pre­sen­te­rar de kom­bi- och halv­kom­bi­ver­sio­nen. Jäm­fört med se­dan­ver­sio­nen som mä­ter 453 cen­ti­me­ter på läng­den är halv­kom­bin aning­en kor­ta­re med 437 cm. Kom­bin är dock fy­ra cen­ti­me­ter läng­re, to­talt 457 cm, och tack va­re det går det in 550 li­ter bagage, siff­ran för halv­kom­bin är 440. Bredd och ax­elav­stånd är oför­änd­rat. På sve­ri­ge­mark­na­den blir driv­li­nor­na mest tro­ligt sam­ma som hos se­da­nen, i hu­vud­sak en 1,6-li­ters ben­sin­mo­tor med 110 häst­kraf­ter som kopp­las till en sex­väx­lad au­to­mat­lå­da. De nya ka­ross­ver­sio­ner­na av Ti­po kom­mer tro­li­gen att lan­se­ras se­na­re i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.